MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 1, 2020: An Aeroflot plane takes off at Sheremetyevo International Airport on its first flight to Istanbul after lockdown. Starting from 1 August, Russia partially resumes international flights, which were suspended in March due to the COVID-19 pandemic. The flights will be performed from Moscow, St Petersburg, and Rostov-on-Don to London, Ankara, Istanbul, and Zanzibar. On 1 August, the Aeroflot Airlines will operate two flights to London and three flights to Istanbul. Marina Lystseva/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ñàìîëåò êîìïàíèè "Àýðîôëîò", âûïîëíÿþùèé ïåðâûé ðåéñ â Ñòàìáóë ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ ïàññàæèðñêîãî àâèàñîîáùåíèÿ, â àýðîïîðòó Øåðåìåòüåâî. Ñ 1 àâãóñòà Ðîññèÿ ÷àñòè÷íî âîçîáíîâèëà ìåæäóíàðîäíîå ïàññàæèðñêîå àâèàñîîáùåíèå, çàêðûòîå â ìàðòå íà ôîíå ïàíäåìèè COVID-19. Àâèàêîìïàíèÿ "Àýðîôëîò" â ñóááîòó âûïîëíèò äâà ðåéñà â Ëîíäîí è òðè â Ñòàìáóë. Ôîðìàëüíî ïåðåâîç÷èêè ïîëó÷èëè ïðàâî ëåòàòü ñ 1 àâãóñòà â Ëîíäîí, Àíêàðó, Ñòàìáóë è Çàíçèáàð (Òàíçàíèÿ), íî òîëüêî èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ðîñòîâà-íà-Äîíó. Ìàðèíà Ëûñöåâà/ÒÀÑÑ

Москва. Кипър и Гърция използваха международното туристическо изложение МИТТ в Москва, за да обявят, че ще започнат скоро да посрещат руски туристи без карантина. Следващото изложение – Интурмаркет, е в началото на април. Островът на Афродита ще отвори своите граници за руснаците от 1 април. Те ще  трябва да направят два ПСР теста – единият 72 часа преди отпътуване към Кипър, а вторият при пристигане, обясни управляващият директор на Tez Tour Кипър Иван Лавров пред портала Interfax-Tourism. Руските туристи трябва да се регистрират на държавния уебсайт на Кипър FlightPass 24 часа преди заминаването си.

При голям интерес към България започна туристическото изложение MITT в Москва

Гърция обеща шенгенски визи на всички руски туристи

Гърция очаква руски туристи след 14 май 2021 година. Посланикът на южната ни съседка в Москва Екатерина Насика обеща на всички руснаци, които са готови да посетят страната й в ефира на телевизионния канал Русия 24, да издадат шенгенски визи. Страната й чака туристи от Русия, ако имат отрицателни тестове за COVID-19, тест за наличие на антитела срещу коронавирус или сертификат за ваксинация. За влизане е достатъчно едно от тези условия, а не всичките три наведнъж, поясни гръцкият посланик в Русия. Сертификатите за ваксинация Sputnik V в Гърция ще се признава наравно с европейските, но само при едно условие – те просто трябва да бъдат преведени на английски. „Разбира се, ще се радваме да видим нашите руски приятели“, увери гръцкият дипломат.

Министерството на туризма с престижна награда за „Най-добро презентиране на направление“ на MITT’2021 в Русия

В същото време тя добави, че задачата на гръцкото генерално консулство е да се справи с потока от желаещи да дойдат в страната. В момента има квота от 500 души на седмица, но до месец май се очаква това ограничение, както и задължителната карантина, да бъдат премахнати. Също така ще бъде възможно свободното придвижване в цяла Гърция. Гърция е готова да се отвори за туристи дори по-рано от средата на май, ако епидемичната ситуация позволява, заяви министърът на гръцкия туризъм Хари Теохарис. По това време „Аерофлот“ ще възобнови и редовните полети до Гърция, каза генералният директор на компанията Михаил Полубояринов в ефира на „Россия 24“. Русия прогнозира между 1,5 и 2 милиона туристи да изберат Турция, Кипър, Гърция, България и Тунис. 

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!