Slide
Slide
Slide
Slide

Добрич. Между 10 000 и 100 000 лева безвъзмездната финансова помощ ще получи рибарската общност в Североизточна България в подкрепа за развитие на риболовния туризъм. Финансирането ще бъде чрез Местната инициативна група “Шабла-Каварна-Балчик”, а бюджетът по мярката е 800 000 лева, съобщиха от Областния информационен център в Добрич. Процедурата BG14MFOP001-4.022 МИРГ-ШКБ-1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” ще се подкрепят инвестиции, допринасящи за разнообразяване на доходите на рибарите чрез развиване на допълващи дейности, вкл. инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, свързани с риболова, екологични услуги и образователни дейности в областта на риболова. Съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта.

Финансова подкрепа могат да получат еднолични търговци или юридически лица със седалище на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Също така те трябва да имат и регистрация съгласно Закона за рибарство и аквакултури и да осъществяват основна стопанска дейност в секторите рибарство и/или аквакултури.

По мярката ще се финансират разходи за изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване, включително чрез лизинг на нови машини, оборудване и съоръжения, плавателни съдове за туристически услуги, придобиване и създаване на компютърен софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки, модернизиране на местата за настаняване и разходи за професионално обучение. Краен срок за подаване на проектни предложения е 17 часа на 19.06.2020 г.

Рибари и собственици на риболовни кораби могат да получат от 10 хил. лв. до 30 хил. лв. безвъзмездни финансова помощ  по процедура BG14MFOP001-4.024 – МИРГ-ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” за осигуряване на безопасни условия на труд на рибарите и заетите в сектор „Рибарство“, както и за подобряване на работната среда и организацията на труд на борда на риболовните кораби/лодки. Кандидати могат да са рибари или собственици на риболовни кораби, които са физически лица, юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да притежават съответните документи, съгласно нормативната уредба, регламентираща сектор „Рибарство“.

Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения, специализирана техника за подобряване на производството, инвестиции във възобновяеми енергийни източници, закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло и други.

Общ  размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 хил. лв., а процента на съфинансиране е до 50%. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17 часа на 19.06.2020г.

Подаването на проектни предложения по и по двете процедури се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

#ОстанетеСиВкъщи и “ИзберетеВаканциявБългария

Онлайн туристическо изложение „Резервирай в България“ ще се проведе от 8 до 10 май

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията