София/Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София/Белград. Стартира първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Сърбия 2021-2027.

Кандидатстването се извършва с идеи за проекти, които допринасят за постигането на Специфична цел 2 „Подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително в областта на туризма“ (с акцент върху туризма).

Фокусът на Поканата е базиран на следните области на интервенция:

 • разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти;
 • възстановяване, опазване и експозиция на обекти на културното наследство;
 • подкрепа за природни туристически обекти;
 • развитие на природни ресурси с икономически потенциал;
 • инвестиции в съпътстваща туристическа инфраструктура и съоръжения;
 • засилване на връзките между природни и културни обекти, включително чрез подобряване на велосипедната мрежа, пътната инфраструктура и инфраструктурата на  граничните пунктове;
 • обучение на персонала на туристическите атракции;
 • подобряване на практиките за туристически маркетинг и брандиране в рамките на трансграничното сътрудничество.

Териториален обхват – целият трансграничен регион на Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия (областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил в България и областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня в Сърбия).

Цел на поканата – подкрепа на проектни идеи, които рационализират използването на туристическите ресурси и подобряват практиките за трансграничен туристически маркетинг и брандиране в съответствие със Специфична цел 2 на Териториалната стратегия към Програмата, приета от Съвета за управление на 20 декември 2022 г.

Фокус на поканата – широк спектър от действия, свързани с развитието на туризма – разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти; реставрация, опазване, експониране на обекти на културното наследство; подкрепа за природни туристически обекти; инвестиции в инфраструктурата и съоръженията за подпомагане на туристите; засилване на връзките между природните и културните обекти, включително тяхната свързаност и мобилност; обучение на персонала на туристическите атракции; подобряване на практиките за туристически маркетинг и брандиране на трансграничния регион.

Процес на кандидатстване – протича в Съвместната електронна система за наблюдение (Jems – https://jems-bgrs.mrrb.bg/), където кандидатите трябва да се регистрират и да създадат ново заявление за проект. Кандидатите прикачват формуляра за кандидатстване на концепцията, заедно с бюджетната прогноза, писмо за ангажимент и план за степента на готовност на проекта като приложенията към проектната идея в Jems. Кандидатите с одобрени проектни идеи ще бъдат поканени да подадат пълно проектно предложение.

Основни характеристики на идеята за проекта/концепцията – очаква се многосекторните партньорства между заинтересованите страни от България и Сърбия да доведат до решения за стимулиране на регионалния икономически потенциал в по-широк териториален обхват, където трансграничното въздействие играе централна роля.

Дейности по проекта – задължителна комбинация от инвестиции (строителство и/или доставки) и меки дейности (напр. услуги); тематичният фокус на дейностите трябва да бъде напълно и логично съобразен с целта/ите на проектната идея.

Участници в проекта (кандидат и партньори) – местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централните публични власти и законоустановени органи); агенции за регионално и секторно развитие; организации в подкрепа на бизнеса; НПО; академични, изследователски, обучителни, образователни, социални и културни институции. Всички партньори по проекта трябва да са с нестопанска цел, да са регистрирани и да са работили в района на програмата поне 3 години преди кандидатстването. Партньорството по проекта трябва да се състои от поне един партньор от всяка страна на граничния регион.

Разходи за проекта – при кандидатстване с концепции не се изисква представяне на подробен бюджет на проектната идея. Това, което е необходимо по време на процеса на идентифициране на проектните концепции е обща бюджетна оценка на разходите по проекта, както по бюджетни категории, така и по проектен партньори.

Финансови аспекти – мин. €500 000 и максимум €1 000 000 за проектна идея. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 100%, като за всички партньори се прилагат и разпоредбите за de minimis. Инвестиционният компонент (строителство и/или доставки) на проектната идея трябва да бъде не по-малко от 60% от общите допустими разходи.

Продължителност на проекта – минимум 12 месеца и максимум 24 месеца.

Общият бюджет на поканата е 8 529 412 евро.

Крайният срок за подаване на концепциите в Jems е 15 август 2023 г. 17:00 EEST, 16:00 CEST.

Предвидено е организиране на информационна кампания за кандидати по поканата за проектни концепции по Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A  ИПП България – Сърбия 2021 -2027, която ще включва следните събития:

 • Информационен ден – 12 юли (сряда) 2023 г., 11:00 – Конферента зала, хотел „Житомир“, гр. Монтана, България
 • Информационен ден – 13 юли (четвъртък) 2023 г., 11:00 – Зала „Пауталия“, Парк хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, България
 • Информационен ден – индикативна дата 17 юли, гр. Зайчар, Сърбия
 • Информационен ден и Форум за търсене на партньори – индикативна дата 19 юли, гр. Пирот, Сърбия

Повече информация и документи за кандидатстване по Поканата, както и информация за регистрация и участие в информационната кампания, може да намерите на следните адреси: ТУК и ТУК

Сподели публикацията