Кирил Кирилов, “Златни пясъци”: Кметът на Варна очевидно не иска да приеме, че има законов ред за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските национални курорти
Кирил Кирилов, “Златни пясъци”: Кметът на Варна очевидно не иска да приеме, че има законов ред за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските национални курорти
Slide
Slide
Slide
Slide

Златни пясъци. „Златни пясъци“ АД и търговските дружества от икономическата група „Златни пясъци“ излязоха с опровержение срещу изявления на кмета на Община Варна Иван Портних за незаконно поставени преместваеми обекти за търговия на територията на к.к. „Златни пясъци“. Ето какво се казва в позицията, подписана от изпълнителния директор Кирил Кирилов:

Използваме правото ни на отговор като засегната страна от изявленията на кмета на Община Варна пред медиите, за да се противопоставим на едностранните манипулативни внушения, противоречащи на фактите и на правото, насочени срещу „Златни пясъци“ АД и свързаните с него търговски дружества, които извършват дейност на територията на к.к. „Златни пясъци“.

На територията на курортен комплекс „Златни пясъци“ са разположени преместваеми обекта за търговия, поставени от „Златни пясъци“ АД и свързаните с него лица „Паркстрой -Златни пясъци“ ООД и „Голдън Турс“ ЕООД в притежавани от тях имоти. Броят им е по-малък от посочените от кмета пред БНТ 276 обекта, защото през последните две години ние премахнахме не-малко от тях. Търговската дейност на тези наши фирми има за предмет отдаване под наем на преместваеми търговски обекти и позиции за извършване на търговска дейност в притежаваните от тях поземлени имоти.

Поставени са и множество други преместваеми обекти от лица, с които нашето дружество не е свързано. Тези лица също са собственици на туристически обекти и други имоти в курортния комплекс. Правната процедура в коментирания от кмета на Общината случай понастоящем е следната: Курортният комплекс „Златни пясъци“ е национален курорт. Поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на националните курорти се извършва по реда на чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, а не по наредбата на Община Варна. Според закона, в сила от месец март 2016 год., министърът на туризма одобрява схема за поставяне на преместваемите обекти на територията на националния курорт, представена му от собственика на имотите, след което Общината по съответния ред издава разрешение за поставяне.

През периода 2014 г. – 2019 г. на територията на к.к. „Златни пясъци“ от нас бяха разположени преместваеми обекти за търговия въз основа на разрешения, издадени от администрацията на Община Варна по одобрени схеми от МРРБ съгласно действащите тогава разпоредби на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

През 2020 год. нашите дружества внесоха искане в министерството на туризма за одобряване схеми на преместваемите обекти в курортен комплекс „Златни
пясъци“. Схемите са идентични с тези, които бяха одобрени за 2014 год. -2019 год. и по които ни бяха издадени съответните разрешения. С две писма от края на месец юни и началото на месец юли, съответно изх. No Т-26- З-25/09.06.2020 год. и Т- 26-З-25/01.07.2020, министърът на туризма ни уведоми за одобряване на схемите. Със заявления, внесени веднага в Община Варна, съответно с рег. No АУ 059552ВН от 03.07.2020 год. и с рег. No АУ052357ВН от 17.06.2020 год., нашите дружества поискаха издаване на разрешения за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения за търговия въз основа на одобрените от министъра схеми.

На 07.07.2020 год. и на 21.07.2020 год. Експертният съвет по устройство на територията при Община Варна разгледа заявленията и със свое решение даде положително становище по внесените от нас заявления. Налице бяха формалните предпоставки за произнасяне от Общината. До месец март 2022 год. разрешения за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения по нашите заявления не бяха издадени, въпреки наличието на одобрените от министъра на туризма схеми и съгласуването им с ЕСУТ при общината. През този период ние изпращахме напомнителни писма до Общината и получавахме писмени отговори от различни длъжностни лица, които дори формално не изпълняваха задълженията по закон на административния орган в образуваното
административно производството. Ние не пожелахме да влезем в съдебни спорове с Община Варна, водени от разбирането, че сме партньори в особено важния за град Варна туристически бизнес.

През месец март 2022 год. отново подадохме заявления за издаване на разрешения по чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, основани на същите одобрени от МТ схеми. През месец април получихме писма от Общината, че ЕСУТ не приема схемите, които веднъж вече бяха приети и одобрени от същия този експертен съвет две години по-рано.

Неизпълнението на вмененото й със закона задължение на Община Варна да се произнесе по нашите заявления ни принуди да обжалваме мълчаливия отказ на администрацията пред съда. Образувани бяха две дела в Административен съд Варна, съответно адм. д. No 1120 по описа за 2022 г. по жалба на „Златни пясъци“ АД и „Паркстрой-Златни пясъци“ ООД, и адм. д. No 1121 по описа за 2022 г. по жалба на същите две дружества и „Голдън Турс“ ЕООД.

Съдът уважи жалбите ни, като отмени мълчаливия отказ на Общината и я задължи да издаде разрешения за поставяне на преместваемите обекти, като се съобрази с одобрените от министъра на туризма схеми. Съдът посочи изрично в мотивите си, че установените с наредбата на Община Варна ред и изисквания за издаване на разрешения не са приложими за националните курорти. Общината е следвало да се съобрази единствено с одобрените от министъра на туризма схеми. Общината обжалва двете съдебни решения пред Върховния административен съд. Във ВАС бяха образувани две дела, съответно адм.д. No 9753 по описа за 2022 г., второ отделение, и адм.д. No 10329 по описа за 2022 г., също на второ отделение.

Съдебните състави по делата, макар и от едно отделение, бяха различни. И по двете дела жалбите на Общината бяха отхвърлени. И двата състава на Върховния съд приеха, че решенията на Административен съд Варна са правилни и следва да бъдат оставени в сила. Решенията са постановени на 09.03.2023 г. и на 14.03.2023 г. и са окончателни. Ние очакваме Община Варна да се съобрази със съдебните решения и да ги изпълни. Дори и под страх, че осуетяването на тяхното изпълнение може да доведе до ангажиране на отговорността на виновното длъжностно лице съгласно чл. 296 от Наказателния кодекс.

Искаме да обърнем внимание върху думите на кмета на общината за естеството на преместваемите обекти за търговия. На първо място, те не са огромни, както ги определи той. По-голяма част от тях представляват павилиони с малки размери и щандове за търговия, разположени на обособени в съответните схеми позиции. В обектите се предлагат най-разнообразни стоки, услуги и забавления, а не само упоменатите от кмета артикули.

Обектите, които са поставени от нашите дружества, не са опасни, както се опитва да внуши кметът. Свързването им с електрическата мрежа е в съответствие с изискванията на приложимия нормативен акт, за което следи операторът на разпределителната мрежа на територията на к.к. „Златни пясъци“. Съобразени са с нормите за организация на движението на превозни средства и пешеходци в комплекса и с противопожарните изисквания, за което са дадени изискуемите съгласувания от компетентните органи на МВР.

Голословни са и твърденията на кмета за колосалните наеми, получавани от частните субекти, приватизирали курортния комплекс. Наемите са такива, каквито позволява и изисква свободният пазар. Вярно е, че собствеността в курортния комплекс е изключително частна, но както е известно, политика на държавата за раздържавяване на туристическия бранш се следва от началото на 90-те години и досега. Едва ли има съмнения в обществото, че тази политика е правилна.

Ние определяме бездействието на общинската администрация да издаде на исканите от нас разрешения за поставяне на преместваеми обекти, продължаващо три години, като груб натиск върху бизнеса в курортния комплекс. От една страна то съставлява икономическа репресия върху дружествата от икономическата група на „Златни пясъци“ АД, тъй като препятства извършването на една значителна като организация и приходи част от икономическата им дейност. От друга страна е и
репресия срещу стотици хора – предприемачи и наети лица, които упражняват търговска дейност и предоставят услуги на територията на курортния комплекс през летния сезон.

Натискът проличава от избирателното издаване от общинската администрация на разрешения за поставяне на преместваеми обекти в курорта на трети лица, както и от масираните и целенасочени проверки от същата администрация на търговците, извършващи дейност в обектите, за които не е издадено разрешение за поставяне. Общинската администрация използва собственото си неправомерно поведение, за да търси нарушения и да налага санкции на бизнеса.

Бездействието на Община Варна буди недоумение и поради факта, че представените от дружествата ни схеми са одобрени от министър, принадлежащ към същата политическа сила, която продължава да управлява в общината. Едва ли управляващите в общината са целели да коригират актовете на точно този министър. Очевиден е натискът, продиктуван от актуалните политически събития. От наша страна натиск срещу Общината не е упражнявам.

Ние търсихме съдействие на министъра на туризма, областния управител и други държавни органи в защита на нашите законни интереси срещу бездействието на местните органи на власт. Нашите действия и искания бяха съобразени със закона и с правомощията на 4 органите, до които изпратихме сигналите си. В действията ни няма обвързаност с никаква политическа сила, а само интерес като субект на свободната стопанска инициатива. Копия на всички изходящи от нас документи по въпроса с издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти бяха адресирани до Община Варна.

Нападките срещу „Златни пясъци“ АД идват от кмет, който не е направил нищо в подкрепа на бизнеса в едноименния курортен комплекс, въпреки милионните приходи на общината от данъци и такси, постъпващи от фирмите с дейност тук. През последните лета сметопочистването и сметоизвозването, които са задължение на общината, са трагични. Комплексът потъва в мръсотия. За съжаление, информация за това обстоятелство се споделя в специализираните интернет-платформи от туристите
и туристическите оператори.

Не се спазва дори заповедта на кмета за честота на опразване на съдовете за смет. Срещу исканията и сигналите ни получаваме от Общината празни обещания или обвинения. Общината бездейства и като контролен орган за отпадъците. Тук ще посочим и факта, че в резултат на липсата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти Община Варна губи през трите години приходи от дължимата такса върху битовите отпадъци.

Общината не полага грижи за общинската инфраструктура на територията на курорта. Общинският път в района на курортен комплекс „Златни пясъци“ от ВК „Ривиера“ до светофарната уредба на кръстовището до автобаза „Златни пясъци – Травел“ е в изключително лошо състояние, а около него в последните години се построиха нови туристически обекти и атракциони. Пътната настилка е повредена на много места. Тротоарите са разбити, движението на пешеходци по тях е невъзможно, поради което се ползва пътното платно. Улично осветление няма, повечето монтирани осветителни тела не работят. Въпреки сигналите ни, Общината не предприема действия за ремонта му.

В заключение заявяваме нашето убеждение, че в туристическия бизнес частните собственици, общината и държавата трябва да са заедно и всеки да изпълнява задълженията си, като спазва закона.

Сподели публикацията