София. Министреството на туризма пусна в края на януари обществена поръчка за разпределяне на 12 500 000 лева без ДДС за привличане на чуждестранни туристи у нас. Целевите пазари са Русия, Германия, Великобритания и „Вишеградска четворка“ (Полша, Унгария, Чехия и Словакия), а крайният срок за кандидатстване е 26 февруари 2020 година.

В документацията официално е посочено, че за позиция Русия възложителят търси ръст на организирани туристически посещения на чуждестранни туристи за сезон лято 2020 от 19 % (деветнадесет процента) или 25 567 туриста повече спрямо сезон лято 2019 (от 01.05.2019 г. до 31.10.2019 г. – 132 014 туриста).

За отделните пазари сумата е разпределена по следния начин: Русия – 1 250 000 лева без ДДС или средно 48,89 лв. без ДДС за турист, за Германия – 5 000 000 лева без ДДС или 81,50 лв.  без ДДС за турист, Великобритания – 2 500 000 лева без ДДС или 65,19 лв. без ДДС за турист, както и „Вишеградска четворка“ (Полша, Унгария, Чехия и Словакия) – 3 750 000 лева без ДДС или 48,89 лв. за турист.

Според условията средствата трябва да бъдат инвестирани и отчетени до 15 декември 2020 година, а туристите да бъдат привлечени за времето от 1 май до 31 октомври. За този период туроператорите от съответните пазари записват още от края на предишния летен сезон, а обществената поръчка е от януари и февруари тази година. Очакванията са рекламната кампания за 15 милиона лева да доведе 200 000 нови посетители.

В рамките на едномесечния срок водещи туроператори, в чийто екипи има маркетингови специалисти с дългогодишен опит, се хванаха за главата при мисълта, че трябва да включат в своите документи и следните изисквания за отрицателното време:

* Анализ на туристическия пазар с фокус върху пазара на организирани летни пътувания;
* Определяне на текущата позиция на дестинация „България“ в рамките на съответния пазар;
* Идентифициране на основни целеви групи потребители;
Идентифициране на водещи компании, осъществяващи продажби на туристически пакети, в чието портфолио е включена дестинация „България“;
* Индикативен списък на потенциални стратегически партньори;
* Избор и обосновка на маркетингови дейности. Медийни планове за всички предвидени канали и дейности.
* Стойности за измерване на резултатите от предложените от участника маркетингови дейности, механизъм и методи за отчитане, посочване на относима информация и съпътстващи документи, които ще бъдат представени на Възложителя
като доказателства.
* Механизъм и методи за отчитане ръста на организирани туристически посещения през сезон лято 2020 за пазар Русия.
* Посочване на минимален набор от документи и информация, които ще бъдат представени като доказателства за постигане на търсения от Възложителя ръст на организирани туристически посещения (напр. копия на извлечения на ваучери за настаняване, руминг лист, самолетни резервации, трансферни листове и други по преценка на участника, с които, при спазване изискванията за конфиденциалност и
законосъобразно обработване на лични данни, при изпълнение на договора участникът, избран за Изпълнител, ще предостави като доказателства).

В документацията е посочена и формулата как ще бъдат оценявани фирмите, като 60 на сто от точките носи предварителния анализ на пазара. Спечелилите участници ще получат 15% от сумата, а останалите 85 на сто са платими в 20 работни дни след представяне на окончателен доклад. Другата клауза, която отказва туроператори да участват в обществената поръчка е Член 15. (1) в договора, който участникът ще подпише, а той гласи: В случай на частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % (десет на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без включен ДДС.

В навечерието на крайния срок големи туроператори от България и чужбина, реализиращи годишно милиони евро оборот и водещи у нас хиляди туристи всяко лято, „биха“ камбаната пред информационна агенция bgtourism.bg, че отказват да участват в обществената поръчка на Министерството на туризма, тъй като условията са непосилни, а на тях могат да отговорят малцина. „Вместо да се мисли по какъв начин да се стимулират туроператорите, да се развържат ръцете ни, за да изпратим повече туристи в България, беше обявена общественна поръчка, в която по всяка вероятност никой от туроператорите няма да участва“, коментират водещи туроператори. Всички условия към кандидатите за обществената поръчка са поместени в документ от 91 страници тук. За перфектната реализация по успешното усвояване на сумите по всичко личи, че са необходими – Адвокатско дружество с опит при обществените поръчки, туроператор и маркетингова компания.
Поискахме от няколко туроператора от България и Русия да споделят своите коментари относно условията по отделните точки. Ето и становищата им, без редакторска намеса:

Следва да се отговори на следните 5 (пет) въпроса:
Въпрос 1. Може ли дружеството от Русия да отговори на изискването:
„прогнозна (максимална) стойност за 1 (един) турист при постигнат и доказан ръст на продажби през сезон лято 2020 г. спрямо сезон лято 2019 г. за съответната обособена позиция, съгласно Раздел II, и прието изпълнение, съгласно условията на проекта на договор, неразделна част от настоящата документация, а именно:
По Обособена позиция № 1 – до 48,89 лв. (четиридесет и осем лева осемдесет и девет стотинки) за 1 (един) турист без включен ДДС.“
Възложителят търси ръст на организирани туристически посещения на чуждестранни туристи за сезон лято 2020 от 19 % (деветнадесет процента) или 25 567 туриста повече спрямо сезон лято 2019 (от 01.05.2019 г. до 31.10.2019г.) – стр. 12 от документацията;
ТУРОПЕРАТОР: Да, дружества от Русия могат да отговорят на изискванията и ръста от 19 % е достижим на фона на спада от последните 4 години, който е повече от 50%…
Не е ясен въпроса как ще се проверява този ръст. На базата на реализирана полетна программа 2019/2020 или статистика по хотелите?
Въпрос 2. Може ли дружеството от Русия да отговори на изискването:
да има право да изпълнява услуги с такъв предмет, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено;
ТУРОПЕРАТОР: Няма никакъв проблем дружество от Русия да участва съгласно законите на страната.
Въпрос 3. Може ли дружеството от Русия да отговори на изискването:
Да е реализирало следните обороти:
Минимален общ оборот – в размер на не по-малко от 1 000 000,00 (един милион) лева.
Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – в размер на не по- малко от 500 000,00 (петстотин хиляди) лева.
ТУРОПЕРАТОР: Повечето от туроператорите, които работят по направлене България са многопрофилни и могат да отговорят на изискванията
Въпрос 4. Може ли дружеството от Русия да отговори на изискването:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 (три) услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
Под „Услуга, с предмет и обем, сходен с този на предмета на Обособена позиция № 1“ е услуга, свързана с маркетинг в областта на туризма и/или ПР в областта на туризма и/или комуникации в областта на туризма и/или реклама в областта на туризма и/или рекламен дизайн на национално и/или международно ниво в областта на туризма и/или насърчаване на директни продажби на туристически пакети на пазар Русия.;
ТУРОПЕРАТОР: До сега България не е провеждала подобни търгове и няма как туроператор да докаже, че е изпълнявал сходна услуга. Програмите за стимулиране на другите пазари нямат нищо общо…
Въпрос 5. Може ли дружеството от Русия да отговори на изискването:
– да разполага с екип от ключови експерти, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажирани за изпълнението на дейностите, включени в обхвата й, в минимален състав за всяка обособена позиция, както следва:
5.1. Ръководител на екип
Квалификация: Придобито висше образование с минимална образователно-
квалификационна степен “бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование в областта „Социални, стопански и правни услуги“, специалност „мениджмънт“/ „маркетинг“/„реклама“/ „медии и реклама“/ „връзки с обществеността“/ „туризъм“/ „обществени комуникации и информационни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/ 24.06.2002 г. или еквивалентна.
Специфичен опит: Участие в минимум 3 (три) изпълнени услуги, свързани с маркетинг в областта на туризма и/или ПР в областта на туризма и/или комуникации в областта на туризма и/или реклама в областта на туризма и/или рекламен дизайн на национално и/или международно ниво в областта на туризма и/или насърчаване на директни продажби на туристически пакети на пазар Русия.
5.2. Експерт „Маркетинг и реклама“ – Участникът следва да представи минимум двама експерта.
Квалификация: Придобито висше образование с минимална образователно- квалификационна степен “бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование в областта „Социални, стопански и правни услуги“, специалност „маркетинг“/ „реклама“/ “медии и реклама“/ “връзки с обществеността“/ „туризъм“/ „обществени комуникации и информационни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/ 24.06.2002 г. или еквивалентна
Специфичен опит: Участие в минимум 2 (две) изпълнени услуги, свързани с маркетинг в областта на туризма и/или ПР в областта на туризма и/или комуникации в областта на туризма и/или реклама в областта на туризма и/или рекламен дизайн на национално и/или международно ниво в областта на туризма и/или насърчаване на директни продажби на туристически пакети на пазар Русия.
5.3. Експерт „Туризъм“
Квалификация: Придобито висше образование с минимална образователно-квалификационна степен “бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, специалност „туризъм“/ „маркетинг“/ „икономика“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/ 24.06.2002 г. или еквивалентна
Специфичен опит: Участие в минимум 2 (две) изпълнени услуги, свързани с маркетинг в областта на туризма и/или ПР в областта на туризма и/или комуникации в областта на туризма и/или реклама в областта на туризма и/или рекламен дизайн на национално и/или международно ниво в областта на туризма и/или насърчаване на директни продажби на туристически пакети на пазар Русия.
ТУРОПЕРАТОР: Тези изисквания няма как да изпълни руски туроператор за такъв кратък срок без привличане на външна организация.
Мнения от  туроператорите:
1. Сроковете за подаване на документи са крайно недостатъчни за подготовката и участието в подобна процедура.
2. Изискванията са за организация, която до сега е участвала в подобни поръчки!!! На руски пазар за последните 5 години не е имало реклама и още повече чрез възлагане на Обществена поръчка.
3. До сега Министерството на туризма декларираше над 400 000 туристи от Русия, а в документацията се изисква 157 хиляди – при това с ръст от 19% … Това не отговаря на досега подаваната информация.

4. Ако някой от комисията прецени, че задълженията са частично изпълнени или пък некачественно изпълнени глобата е 20%.

Пари за реклама винаги трябват и е похвална инициативата на правителството за отпуснатите средства. Въпросът е дали въобще целта е стимулиране на туристическите пътувания към България или отбиване на номера…. Изводът оставаме за Вас!

С условията на обществената поръчка може да се запознаете тук чрез файла Документация.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията