Slide
Slide

София. Със заповед на министър-председателя Кирил Петков на длъжността заместник-министър на туризма е назначена Мариела Модева. Тя е професор по обществени комуникации и информационни науки, дългогодишен преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии и в ЮЗУ „Неофит Рилски“. От 2019 г. досега е директор на Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда. Била е член на Националния съвет за опазване на недвижимите паметници на културата към Mинистерството на културата, както и съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството по въпросите на опазване на недвижимите културни ценности; европейски програми и проекти за развитие на културния туризъм.

Министърът на туризма иска да подобри имиджа на България с нова маркетингова и рекламна стратегия


Визитна картичка

Мариела Модева завършва две висши образования в СУ «Св. Климент Охридски» с ОКС «магистър». Първото е педагогическо с втора специалност «Български език и литература» и второ висше образование по специалност «Културология». Има специализации по „Журналистика“ и „Приложно културознание (маркетинг, мениджмънт и PR)”.

Министър на туризма представи политическия си кабинет

Била е съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството (2005-2009 г.), председател на Експертен съвет към министъра на РРБ, член на Националния съвет за опазване на паметниците на културата към министъра на културата (2007-2009 г.), външен координатор на Работна група „Недвижимо културно наследство“ и член на работна група «Образование» за подготовка на Национална стратегия за развитие на културата в Р България (2012-2013).

Член на: Европейска мрежа от независими експерти в областта на социалната и културна политика на ЕС от 2008 г.; Международния съвет на паметниците и забележителните места (ИКОМОС) (от 2006 г.); Главен секретар на БНК на ИКОМОС (2011-2017 г.); изпълнителното бюро на европейска мрежа за продължаващо обучение DANET, Съюза на учените в България; Обществения съвет към министъра на културата от 2013 г.; Международния научен комитет по културен туризъм на ICOMOS International. Преподава по 8 дисциплини в ОКС „бакалавър“ и 4 в ОКС „магистър“ в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.

Научните й интереси са свързани с: културното наследство като фактор на регионално развитие, културен туризъм, обществените библиотеки, европейски институции, програми и проекти, невербална комуникация и лидерство в съвременна информационна среда. Гост-преподавател по програма “Еразъм“ в Университета в Загреб (2012), Р Хърватска и в Ягелонския университет (2018), Р Полша. Участвала е в научни форуми в Белгия, Германия, Франция, Ирландия, Испания, Италия, Австрия, Германия, Русия, Румъния, Словакия, Словения, Чехия, Полша, Латвия, Естония, Финландия, Швеция, Дания, Унгария, Сърбия, Албания, Турция, Малта и др. Притежава 36 сертификата от обучения, научни конференции и семинари. Автор е на повече от 80 статии, доклади и презентации, 2 монографии, 2 студии, 1 учебник, 2 учебни помагала и 1 наръчник.

В периода 2014 – 2016 година е научен секретар на научния консултативен съвет на Университетска младежка академия за управление на знания и научен секретар на експертна група „Управление на знанията“ (Заповед №552/ 10.12.2013 г. на Ректора на УниБИТ). Ръководител на проектите за провеждане на ежегодната научна конференция на тема: „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ за 2015 и 2016 година.

Сподели публикацията