Slide
Slide

София. Тази година Министерството на туризма предостави възможността на 14 предприятия и фирми в сектор туризъм да участват безплатно в международното изложение Ваканция и СПА ЕКСПО 2023, в изпълнение на проекта „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) за устойчиво развитие на туризма, посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на ОУТР в отделните туристически райони. Целевите групи по проекта са МСП в областта на туризма, асоциации и обединения на бизнеса, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата в сферата на туризма.

Допустими за участие по проекта бяха само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма и извършват следните туристически дейности: туроператорската и туристическата агентска дейност; хотелиерството; ресторантьорството; предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, зимен (ски), културния, кулинарния, здравния (балнео, СПА, уелнес, медицински), планинския, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм; предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт и обучение на туристи по снежни спортове.

Същевременно кандидатите трябваше да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро, малки и средни предприятия ,както и да осъществяват икономическа дейност по допустимите кодове по КИД 2008. Проектът изисква кандидатите да бъдат регистрирани преди 01.01.2020 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

След извършения подбор, бяха одобрени следните фирми:

„Престиж Холидейс“ АД

„Алмеда“ АД

„Лот-та“ ООД

„Смарт Трейд енд Травел“ ООД

„Аполис“ ООД

Бюро за туризъм и приключения Пълдин“ ЕООД

Н-тур“ ООД

Премио Травел България“ ООД

Глобус Турс“ ООД

Адонис – 45“ ООД

Бон Тур – БГ“ ООД

Орма Травел“ ЕООД

Нейчър Травел“ ЕООД

„Балкан СПА“ ООД

Всички одобрени МСП са включени в online каталога на изложението, което им дава право да заявяват участие в В2В срещи с всички изложители, съобразно условията на организатора на проявата. За тях бе осигурен пропуск за участие в изложението за един представител на предприятие, за когото са поети всички командировъчни разходи за пътни, дневни и квартирни съгласно изискванията на българското законодателство.

Осигурено бе и участие на общ рекламно-информационeн щанд в рамките на представителния щанд на Министерство на туризма, брандиран съгласно условията за изпълнение на мерките за информация и комуникации по Оперативна програма „Иновации и конкурентно способност“ 2014-2020 г. Рекламните материали на предприятията ще бъдат изложени през цялото времетраене на изложението от 10.00 часа на 15.02 до 18.30 часа на 17.02.2023 г.

 

Сподели публикацията