Министерство на туризма
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерството на туризма обявява поръчка за популяризиране на туристическа дестинация България, съобщиха от туристическото ведомство. „Популяризиране на туристическа дестинация България чрез организиране и провеждане на тематични турове за журналисти, снимачни екипи, блогъри, влогъри, популярни личности и експедиенти от целеви и перспективни пазари.“ е предметът на  открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, която Министерство на туризма обявява. Поръчката е включена в изпълнението на Годишната програма за  Национална туристическа реклама и в частност за популяризиране на дестинацията посредством тактически маркетингови инструменти (програми, кампании и др.), при които своето място заемат опознавателните турове, познати като Press & FAM Trips.

Целта им е да запознаят на място участниците (журналисти, снимачни екипи, блогъри, влогъри, популярни личности и експедиенти от целеви и перспективни пазари) с туристическите ресурси, атракции и възможности за туризъм, а те да споделят тази информация със своите читатели/последователни и/или клиенти. От маркетингова гледна точка източникът и привлекателността на информация и съобщения може да има огромно влияние върху вероятността потенциалният широк кръг от потребители/читатели да го приемат. Споделеният личен опит, достоверността в някои случаи и пристрастия към източника имат изключително значение за приемането на споделената информация и разпространението върху потенциалната аудитория.

 • Редът за възлагане e открита процедурата по реда на  чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
 • Обектът на обществената поръчка: „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
 • Срокът на  договора: 24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на сключване или до достигане на максималната обща стойност на договора, което от двете събития настъпи първо.
 • Мястото на изпълнение на обществената поръчка:   На територията на Република България.
 • Прогнозната (максимална) стойност на обществената поръчка е 1 000 000,00 (един милион) лв. без включен ДДС, респ. 1 200 000,00 (един милион и двеста) лв. с включен ДДС.
 • Финансирането на обществената поръчка ще се осъществява със средства бюджета на Министерство на туризма.
 • Критерий за възлагане: Настоящата обществена поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Сред заложените изисквания за изпълнение на поръчката са:

 • Обосновка за предложенията и избор на участниците, спрямо спецификата на тура;
 • Съставяне на подробна програма на пътуванията;
 • Организация, подготовка и изпращане на покани до журналисти, снимачни екипи от значими печатни и електронни медии със специализирани туристически рубрики или предавания, експедиенти и други участници от съответните пазари;
 • Подписване на договор/споразумение с участниците в тура относно техните ангажименти при участието им в опознавателната обиколка и за определен период след провеждането ѝ във връзка с представянето и рекламирането на дестинация България, съобразно изискванията на Възложителя и спецификата на тура. Залагат се и минимални изисквания към всеки един от участниците в туровете;
 • Логистика;
 • Управление на кампаниите и комуникационните материали, създадени в рамките на обиколките и/или след тяхното провеждане, и контрол върху съдържанието;
 • Придружаване от екскурзовод, притежаващ документ за правоспособност;
 • Последващ мониторинг на резултатите от пътуванията, включително пълен клипинг на публикациите и представяне на подробен отчет и анализ на ефективността от проведените опознавателни обиколки и посещения, използвайки специфичните съгласно всеки комуникационен канал метрики;
 • Подготовка на информационни и PR материали за всеки тур/посещение и др.
Сподели публикацията