Заместник-министър Мариела Модева: Налага се да предприемем адекватни мерки за преодоляване на проблема с кадрите в областта на туризма

София. Един от най-сериозните въпроси, който стои за разрешаване пред туристическия бранш, е обезпечаването на сектора с подготвени кадри, които да отговорят на все по-високите изисквания на туристите.

При откриването на заседанието заместник-министър Мариела Модева посочи, че заседанието на Съвета се провежда след поредица обстоятелства, които значително промениха света и туристическия сектор, предизвикателствата са много, но темата за кадровото обезпечаване на сектора остава един от основните приоритети в работата на Министерството на туризма. Проф. Модева посочи, че анализът на наличните данни ни показва, че проблемът е системен и е необходим интегриран и системен подход за решаването му. Данните показват, че работната сила намалява и застарява и тези демографски тенденции намаляват потенциала за растеж на икономиката ни. Кризата с кадрите се усеща и в много от другите конкурентни туристически дестинации и в други сектори на икономиката. Необходимо е да бъдат отчетени редица фактори, които влияят на сектора, все повече трябва да се съобразяваме не само с демографския срив и засиленото обезлюдяване на редица региони, но и уникалните характеристики на представителите на поколението Z, които съставляват голяма част от европейската работна сила. Тя подчерта, че по данни на Министерството на образованието и науката само 20% от завършващите специалности в сферата на туризма се реализират в сектора, което означава, че имаме голямо разминаване и разхищение на огромен ресурс за обучение на хора, които впоследствие не отиват в сектора. Необходими са редица мерки, включително гъвкавост, при адаптиране на учебните програми, работната среда и условията. Специален акцент поставяме върху т. нар. „учене чрез правене“, което се изразява в дуалното образование.

За да привлече повече млади хора в сектора, Министерството на туризма организира кампания, насочена към сътрудничество със специализираните училища по туризъм, което е ключово за решаване на проблема с кадрите. Провеждат се серия от срещи в професионалните гимназии по туризъм в страната, която е напълно в контекста на обявената от Европейската комисия 2023-та за Европейска година на уменията. Сред предстоящите планове на Министерството на туризма е да подпомага провеждане на състезание за ученици в средното образование, обучаващи се в туризма. Друго важно направление на работа е сътрудничеството с висшите училища, които са гръбнакът на туризма в България, защото осигуряват 70% от кадрите в бранша, които във фирмите от сектора са около 26 000.

Заместник-министър Модева подчерта, че всички заинтересовани страни трябва да работят съвместно за намиране на нужните решения.

В рамките на заседанието беше представена политиката на Министерството на труда и социалната политика  (МТСП) за насърчаване на заетостта и повишаване качеството на човешките ресурси с фокус върху сектор „Туризъм”. Представена бе информация за изпълнение на дейностите, включени в Споразумението за обучение на кадрите в туризма, сключено между МТСП и Министерство на туризма, както и за програми и проекти с принос в осигуряването на кадри за сектора на туризма. Бяха представени също проект “Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни” по Националния план за възстановяване и устойчивост и предвидените операции по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. през 2023 г. Представена бе и информация за насърчаване на заетостта в сектор „Туризъм“, сред които подкрепата за насърчаване на заетостта на безработни и неактивни лица, специализираните услуги по заетостта и инициативи за насърчаване на икономическата активност.

Представителите на МТСП запознаха членовете на Съвета и с информация от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) относно контрола по спазване на трудовото законодателство в сектор „Туризъм“.

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции представи актуални тенденции на трудовия пазар и развитие на уменията в туристическия сектор в резултат на пандемията, като предложи реализирането на Пътна карта за преодоляване дефицита на работна сила, включваща комуникационна кампания, обширно проучване  на дефицитите – на кадри и на умения, колаборация с Платформа за работа и работа с поколението Z – форми на образование и мотивационни програми.

Министерството на образованието и науката представи възможностите на дуалното обучение като успешна форма на партньорство между бизнеса и образователните институции. Моделът на дуалното образование е стартирал от 2015 г. като до момента е обхванал 11 000 ученици.

С предизвикателства и възможни решения при търсенето и намиране на кадри в сектор „Туризъм“ присъстващите членове на Съвета запозна представител на платформа за наемане на работа JobTiger.

На заседанието стана ясно, че до края на годината се очаква и изменение на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, като Министерството на туризма ще съдейства за актуализирането му в частта, засягаща професиите в сферата на туризма.

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA