София/Габрово. Министерският съвет прие Плана за управление на Природен парк „Българка“. Разработването му беше финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Основната цел на плана е да се осигури устойчиво опазване и управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на парка през следващите 10 години.

ПП „Българка“ е обявен със заповед на министъра на околната среда и водите на 9 август 2002 г. Разположен е върху билото и северните скатове на Шипченската и Тревненската планина и части от Предбалкана, като обхваща съхранени букови гори в Централна Стара планина. В територията попадат изворите на р. Янтра и основните притоци в горната й част, както и язовир „Хр. Смирненски“. В границите на парка се намират и част от населените места на общините Габрово, Трявна и Мъглиж.

Планът за управление на парка ще осигури поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, чрез устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси, както и предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности.

Обособяват се четири зони. Първата включва основно територията на горите във фаза на старост. Тя е с временна забрана за ползване на ресурсите. Туристическата зона обхваща територии, подходящи за туризъм. Тук влизат съществуващи и нови маршрути и места за отдих. Позволено е развитие на спортни дейности, изграждане на информационни центрове и други. В трета зона обхваща хижи, почивни домове, селскостопански сгради, водоеми и инфраструктурни обекти, а четвърта зона е предназначена за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие и водните ресурси. В нея са включени и голяма част от териториите, предназначени за опазване на количеството и качеството на питейните води.

Биологичното разнообразие в парка има висока степен на представителност, естественост и типичност. Той е част от общоевропейската мрежа НАТУРА 2000.

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA