Министерство на туризма, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

София. Министерството на туризма публикува за запознаване, Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки и приложения към тях.

Документите са публикувани с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание.

Указанията са разработени на основание Постановление на Министерския съвет № 405 от 25 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки, обн. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2022г.

Мярката представлява схема за държавнапомощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията. Бюджетът по мярката е в общ размер до 30 млн. лв.

Допустими кандидати по мярката ще бъдат предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от следните допустими кодове по КИД – 2008 на НСИ:

за „Хотелиерство“: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;

за „Ресторантьорство“: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;

за „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“: 79.11, 79.12, 79.90;

за „Организиране на конгреси и търговски изложения“: 82.30;

за „Други дейности по хуманно здравеопазване“: 86.90;

за „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29;

за „Поддържане на добро физическо състояние“: 96.04.

Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от същия.

Подаването на заявленията за държавна помощ ще се извършва отново по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“, като се очаква процесът по набиране на заявления по схемата индикативно да стартира на 28.01.2022 г.

Документите за запознаване във връзка със Схемата, включват:

Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-06 

Приложения на етап кандидатстване

Приложение № 1 – Оценителен лист 

Приложения за отчитане на получената безвъзмездна помощ

Приложение № 2 – Образец на Отчет от получател на помощ 

Приложение № 3 – Образец на Декларация за липса на друго публично финансиране.

Сподели публикацията