Варна посреща круизни кораби през 2020 г., първият идва на 13 май с близо 400 туристи
Варна посреща круизни кораби през 2020 г., първият идва на 13 май с близо 400 туристи
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. Населението на област Варна е 471 252 души към 31 декември 2018 г. Това е 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 328 хил. души) и Пловдив (668 хил. души), и преди област Бургас (410хил. души). В сравнение с 2017г. населението на областта през 2018г. намалява с 868души, или с 0.2%. Мъжете са 229 614 (48.7%), а жените -241 638 (51.3%), или на 1000 мъже се падат 1 052 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 88 992, или 18.9% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.5процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.9%, а на мъжете -15.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях. Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 71617, или 15.2% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2017г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта. Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Варна е 51.7%. За сравнение, през 2005 и 2017г. този коефициент е бил съответно 40.8 и 50.8%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете -49.5%, отколкото в селата -64.2%. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2018 г. достига 42.2 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.8 години, а в селата -44.5 години. Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2018г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61години и 2 месеца за жените и 64години и 1 месец за мъжете.Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2018г. е291329души, или 61.8% от населението в областта, като мъжете са 151936души, а жените -139393души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 1 689души, или с 0.6% спрямо предходната година. Към края на 2018г. над трудоспособна възраст са 103 937души, или 22.1%, а под трудоспособна възраст -75986 души, или 16.1% от населението на областта. Териториално разпределение на населението Към 31.12.2018г. в градовете на област Варна живеят 395 596, или 83.9%, а в селата -75 656, или 16.1% от населението на областта. Към края на 2018г. населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148 -села. Към края на годината няма населени места без население. В 11, или в 6.9% от населените места на областта живеят от 1 до 49 души включително. В съответствие с административно-териториалното устройство област Варна е разделена на 12 общини. Най-малка по брой на населението е община Бяла, в която живеят 3 287души, или 0.7% от населението на областта, а най-голяма е община Варна -345369души (73.3%). Две са общините-Варна и Бяла, които увеличават населението си през 2018г. спрямо 2017г., съответно с 0.2 и 0.1%. При всички останали общини има намаление, като най-голямо е то за общините Ветрино -с 2.3%, Вълчи дол-с 2.1% и Аврен-с 1.9%. Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси -раждаемост, смъртност и миграция.

Сподели публикацията