Slide
Slide

София. Туристическият бизнес може да получи финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ), одобрен от Европейската комисия. В НПВУ е възприет подход за финансиране по цели, а не по сектори, което означава, че няма конкретно заделен бюджет за сектор „Туризъм“, но браншът може да се възползва от няколко мерки, съобщават от Министерството на туризма.

Планът е структуриран в 4 стълба с период на изпълнение 2022-2026 г.:

  • Иновативна България с бюджет 3,4 млрд. лв.;
  • Зелена България с бюджет 5,7 млрд. лв.;
  • Свързана България с бюджет 2,5 млрд. лв.;
  • Справедлива България с бюджет 2 млрд. лв

В рамките на инвестиция 2 „Програма за икономическа трансформация“ от компонент „Интелигентна индустрия“ към стълб „Иновативна България“ се предвижда предоставяне на целева подкрепа под формата на грантове и финансови инструменти на българските предприятия за улесняване на прехода им към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика с общ планиран ресурс (публично и частно финансиране) в размер на 2,937 млрд. лв., като програмата ще се изпълнява от ГД „ЕФК“ на Министерство на иновациите и растежа.

Предвижда се създаването на Фонд 1 „Възстановяване и растеж“ и „Иновации“, откриването на процедура за технологична модернизация, грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП, създаването на Фонд 2 „Зелен преход и кръгова икономика“ насочен към подобряване на енергийната ефективност, отварянето на грантова схема в подкрепа на МСП за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия, формирането на Фонд 3 „Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация“. По някои от посочените схеми е възможно кандидати от сектор „Туризъм“ да попаднат сред допустимите за финансиране.

В рамките на инвестиция 1 „Енергийна ефективност в сграден фонд“ от компонент „Нисковъглеродна икономика“ към стълб „Зелена България“ се предвиждат мерки за енергийно обновяване на нежилищни сгради, вкл. сгради от целия сектор „Туризъм“. Допустимите бенефициенти обхващат микро/малки, средни и големи предприятия при най-много 50% интензитет на предоставената безвъзмездна финансова помощ. Планираният ресурс е 617.7 мил. лв. само от Механизма за възстановяване и устойчивост без допълнителното национално и частно съфинансиране.

В рамките на инвестиция 7 „Развитие на използването на геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия“ от компонент „Нисковъглеродна икономика“ към стълб „Зелена България“ се предвиждат инвестиции в оползотворяване потенциала на геотермалната енергия за производство на топлинна и електрическа енергия, което би допринесло индиректно за туризма. Общият планиран ресурс е 343 мил. лв., изцяло за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост.

В рамките на инвестиция 9: „Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри“ от компонент „Бизнес среда“ към стълб „Справедлива България“ са предвидени 148 млн.лв. за инвестиции в електронни административни услуги и регистри, вкл. и за дигитализиране на такива в сферата на туризма в контекста на общата реформа насочена към пълноценно електронно правителство.

Сподели публикацията