София. Искане за предприемане на незабавни мерки за превенция на криза в областта на туристическия бранш, изготвят фирми с предмет на дейност „Случаен превоз на пътници“ по смисъла на Закона за автомобилните превози в Република България. В момента се подготвя и финализира текста на официалното писмо до Министерския съвет с копие до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на туризма, до председатели на ресорни парламентарни комисии, както и до Управителния съвет на БНБ. Подобно писмо вчера обсъдиха НБТ, АБТТА, БХРА и БКБ.
Искането на транспортните фирми е относно икономическите затруднения в туристическия транспорт, породени от обстановката на разпространение на вирусни епидемии.

Заради коронавируса: Над 75% спад на оборота си отчита голяма част от туристическия бранш, близо 60% планират да освобождават служители

Ето и пълният текст:

Предвид създалата се ситуация с нарастващото разпространение на вирусни епидемии в Европа, ние – превозвачите от туристическия бранш, наблюдаваме засилваща се тенденция на спад в търсенето на туристически продукти, в това число и на транспортни услуги. Към настоящия момент всички заявки за транспорт по графика на предприятията за предстоящия туристически сезон са отменени до края на април. Развитието на събитията показва, че анулациите за май, а и за целия сезон, ще последват съвсем скоро. Като обръщаме внимание на факта, че ангажиментите по време на Великденските и Майските празници носят значителна част от приходите за сезона, изразяваме дълбоко притеснение от непосредствено възникване на дълбока криза в бранша.
Превозвачите, обслужващи туризма в България, са предимно малки, семейни предприятия, които са изключително уязвими на икономически сътресения и предстоящия провал на туристическия сезон ще донесе тежки социални последствия за всички, заети в сектора.
Освен разходите за трудови възнаграждения и социално осигуряване, предприятията от този сектор са натоварени с допълнителни, неизбежни пера, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози, а именно поддръжка на материално-техническа база, в това число гаражни и сервизни съоръжения, както и превозни средства, придобити на лизинг. С оглед на това намаляването на базовите месечни разходи в унисон със спада на приходите е практически невъзможно.
Тъй като настоящите събития следват непосредствено нискодоходния зимен сезон, по-голямата част от предприятията са изчерпали напълно натрупания от предходния активен сезон паричен резерв и се намират в състояние на финансов колапс.
Междуфирмената задлъжнялост вече е придобила необозрими размери и тенденцията очертава изпадане на много предприятия в неплатежоспособност.
Важно е също да отбележим, че голяма част от инвестиционните кредити са обезпечени с недвижимо имущество, което задълбочава социално-икономическия аспект на проблема.
Предвид горе изложеното настояваме да бъдат предприети незабавни административни и законодателни мерки за предотвратяване на масовото изпадане в неплатежоспособност и несъстоятелност на предприятия от транспортния бранш и свързаните с това последствия.
Ние, долуподписаните представители на туристическия транспорт, в качеството си на работодатели и заети в бранша, Ви каним, като вземете предвид горе изложеното, да предприемете необходимите действия за обезпечаване икономическата сигурност и стабилизиране на сектора. Изразяваме готовност за консултации и съдействие по разработването на необходимия пакет от мерки и представяме на Вашето внимание нашите предложения, както следва:
I. Краткосрочни мерки за обезпечаване на финансовата сигурност в сектора
Острата липса на оборотни средства е основният фактор за нарастващата опасност от фалити.
В този смисъл считаме за необходимо да бъдат предприети действия по освобождаването на предприятията от вноски към бюджета за периода на кризата.
Средствата, осигурени чрез тази мярка, ще обезпечат необходимия жизнен минимум на предприятията и ще гарантират непрекъснатото изплащане на трудови възнаграждения в бранша.
Наличието на форсмажорни обстоятелства налага също така гарантирането на гратисен период за всички задължения към кредитните институции с оглед опазване материалния ресурс на предприятията и обезпечаване на здравословен икономически оборот.
Посочените мерки вече са предвидени в оздравителния план на Европейската комисия и се прилагат в редица други държави, което предоставя солидни индикации за тяхната осъществяемост.
II. Стратегия за повишаване на оборотите в националния туризъм
С оглед запазване на постигнатите чрез горе описаните краткосрочни мерки резултати, както и превенция от възобновяването на кризата, предвиждаме оздравителна стратегия за сектора, която да осигури устойчив възстановителен процес за целия сектор.
В общественото финансиране на националния туризъм виждаме ефективна мярка за оздравяването на туристическия бранш, която едновременно има потенциал да повиши качеството на живот на социално уязвими групи от населението, както и такива – обект на национални приоритети.
Дотацията на пътувания на ученически, студентски и пенсионерски групи, групи на хора с увреждания, както и на самодейни състави и ансамбли ще постигне бързо популяризиране на националните туристически обекти, устойчиво развитие на местна инфраструктура от всякакъв тип и ще гарантира оздравяването не само на транспортния, но и на целия туристически бранш.
III. Дългосрочни мерки за устойчиво развитие на туризма чрез Европейско финансиране
В дългосрочен план предвиждаме възстановяване на европейското финансиране в областта на автомобилния транспорт, както и пълноценно усвояване на финансирането в сектор туризъм.
Осигуряването на безвъзмездно и нисколихвено финансиране на инвестициите в туристическия транспорт е от непреодолимо значение за устойчивото развитие на сектора. България полага дългогодишни усилия да се утвърди като атрактивна туристическа дестинация. На фона на това транспортът, като най-рисковото звено в туризма, е подложен на сериозния пазарен натиск да задоволява всички съвременни технологични изисквания и същевременно е лишен от сигурни и изгодни инвестиционни инструменти.
С оглед на това считаме за наложително осигуряването на Европейски инвестиционни фондове или държавно финансиране в сектора, които да обезпечат устойчивото развитие и конкурентноспособността на бранша на международно ниво.

Срив в туризма заради коронавируса, хотелиери и ресторантьори искат незабавна реформа за подпомагане на бизнеса

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК