Slide
Slide

Ардино. Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан откри строителна площадка за стартиране на проект „Изграждане на Туристически информационен център в град Ардино“. На откриването присъстваха още заместниците му Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков, представители на строителния надзор от „Пе енд пе инженеринг“ ЕООД, Кърджали.

Проектът предвижда подобряване на условията за развитието на туризма и увеличаване на туристическия поток чрез допълване на изградената туристическата инфраструктура с Туристически информационен център, който да засили чувствително търсенето на културно-историческите атракции на територията на община Ардино в устойчив перспективен план. Финансирането е по подмярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИР Ардино-Джебел“ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Стойността на проекта за изграждане на Туристическия информационен център е 183 771 лв. без ДДС.

Сподели публикацията