Екскурзовод с група туристи пред президенството, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

София. Неформална група екскурзоводи с името „Обединени Лицензирани Български Екскурзоводи“ изпрати писмо до премиера Кирил Петков и до министъра на туризма Христо Проданов, за да ги запознаят с актуалните проблеми, свързани с тяхната професия. Те изразяват готовност да сътрудничат, за да бъдат по-бързо решени. Писмото е подписано от Радослава Панайоту, Карина Бойковска, Пламен Стефанов и Филип Станимиров – представители на неформалната група.

Ето и тяхното писмо:

Уважаеми г-н Министър – Председател,

Уважаеми г-н Министър,

Вече успяхме да се представим на Вашето внимание и на вниманието на колегите в Министерството на Туризма, чийто принципал сте. Това направихме с писмо с входящ номер Т-62-00-7/ 21.01.2022. В това наше писмо ние, неформална група екскурзоводи с името „Обединени Лицензирани Български Екскурзоводи“, ползващи една от платформите за социални мрежи, Ви написахме, че бихме искали да сътрудничим с Министерството и бранша, който Вие ръководите понастоящем.

Както написахме, смятаме, че е редно да бъдете запознат с най-належащите проблеми, които стоят пред една малка, но важна част от индустрията туризъм, а именно – проблемите които касаят нас – лицензираните екскурзоводи. Нашите проблеми бяха изложени по време на някои от работните срещи, организирани и в присъствието на г-жа Стела Балтова – Министър на Туризмът от двете поредни служебни правителства през изминалата 2021, както и представени в писмена форма и по време на наши интервюта „на живо“ по различни национални радиостанции и телевизии. Тъй като повечето от тези наши изяви и комуникации с широката публика и Министерството на туризма са описани в предишното ни писмо, не бихме си позволили да губим Вашето време и да ги изброяваме отново.

Все пак ще изброим проблемите ни с надеждата за по-голяма яснота, както и ще опитаме да ги класираме по важност, разбира се според нашите разбирания:

1.   Необходимо е да бъде предоставена по подходящ начин спешна финансова помощ на всички екскурзоводи, вписани в Националния Туристически Регистър на Министерството на Туризма. Към датата на обявяване на извънредно положение – 13. Март 2020 г. броят на вписаните екскурзоводи е 1583. Какво налага да изискваме такава помощ:

a) Поради ограничения, налагани с различни заповеди на Министъра на Здравеопазването, имаше забрана на няколко пъти за последните 2  години да бъде извършвана туристическа дейност. В резултат много участници от туристическия бизнес получиха материални обезщетения, осигурени им по различни програми, като предоставяха данни за реализирани загуби, неизплатени обезщетения от тяхна страна към крайните им клиенти, доказателства за невъзможността да практикуват бизнеса си и т.н. Ние, като екскурзоводи, съответно също бяхме ограничени да практикуваме труда си и по този начин останахме на практика без работа за сезон 2020 г. и до голяма степен и за сезон 2021 г. За разлика от бизнеса обаче, ние останахме извън всякакви програмни схеми за обезщетение, основаващо се на съществуването на различни програми, но неприложими за свободна професия, каквато е тази на екскурзовода.

b)       В последното тримесечие на 2021 г. излезе официална информация, че от предвидени за поредното допълнително обезщетяване на бизнеса, са заделени 4 млн. лв. и за екскурзоводите, които обаче бяха върнати обратно към бюджета на страната поради невъзможност да бъдат определение критериите за изплащане и ненавременни или липса на организационни действия от страна на Министъра на Туризма тогава – г-жа Стела Балтова. По този начин едни средства, предвидени вече от бюджета, с около 2-годишно закъснение, отново не бяха изплатени.

c) Спешно да бъде разработена програма за осигуряване на трудова заетост на лицензираните екскурзоводи. Това би могло да бъде допълнително решение на изключително трудната финансова ситуация, в която се намират голям процент от екскурзоводите – назначаването на образовани и отлично подготвени професионалисти би допринесло за поддържането и развитието на туристическите информационни центрове по общини, музеи, както и включването на същите тези доказани професионалисти в различни проекти, свързани с туристическата индустрия у нас. Това, че са доказани професионалисти, се гарантира от факта, че всички тези екскурзоводи са лицензирани от самото Министерство на Туризма, както и че като участници в свободния пазар на работна ръка като самоосигуряващи се, очевидно те не само са получавали заплащане за своя труд, но са и допринасяли да произвеждането на онези 12-15% от БВП, които туристическата индустрия даваше до развитието на Ковид-19 кризата.

d) В края на 2020 г. от тогавашното Народно събрание беше приета поправка на Закона за транспорта, която беше отразена и в Наказателния Кодекс, а именно:

„Закон за Транспорта

Чл. 96. (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2006 г., изм. и доп., бр. 17 от 2011 г.) Наказва се с глоба или с имуществена санкция 3000 лв.,който:

1. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2005 г., бр. 85 от 2006 г., доп., бр. 17 от 2011 г., изм., бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) допусне или разпореди извършването на превоз с моторно превозно средство, за което няма издадено удостоверение за обществен превоз на пътници или товари или не е включено в списъка към удостоверението за регистрация, или с моторно превозно средство, което не е включено в списъка на превозните средства към лиценза на Общността;“

както и последващите санкции според  

Наказателен Кодекс

 чл. 234г: Чл. 234г. (Нов – ДВ, бр. 108 от 2020 г.) (1) Който без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз, извършва по занятие обществен превоз на пътници, се наказва с лишаване от свобода от една до три години.

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, или чрез използването на неистински или преправен документ или на документ с невярно съдържание, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години и глоба от две до десет хиляди лева.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, а когато липсва или е отчуждено, се присъжда неговата равностойност.

Или обобщено – отнема се възможността да бъде извършван превоз с леки МПС, каквито са според Закона за пътните превозни средства, а именно „Чл. 3. За нуждите на одобряването на типа, превозните средства се делят на следните категории, обозначени с латински букви: 1. категория М – моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж: а) категория М1 – превозни средства от категория М с не повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача; без място за стоящи пътници; като броят на местата за сядане може да бъде ограничен до едно (мястото за сядане на водача); 

По този начин се криминализира (справка НК) една практика, популярна буквално навсякъде по света – да бъде извършван целесъобразен превоз на индивидуални туристи или малки групи – до 8 души. Смятаме, че е абсолютно недопустимо трудът на екскурзовод, който показва и обяснява на чужди туристи ценностите на страната ни като култура, история, географски дадености и природа, както и ги запознава с всички качества на родината ни, да бъде дори и само теоретично приравняван на криминално деяние. Има много чуждестранни туристи, които поради различни причини посещават страната ни именно като индивидуални туристи или като част от малки туристически групи. Нека подчертаем, че поради Ковид-19 кризата, както и следствията от нея, такива малки групи и индивидуални туристи ще съставляват огромен процент от пътуващите по света, не само в България! Спазването на буквата на закона ще ограничи тотално и крайно възможността за полагане на труд от страна на екскурзоводите, които могат да комбинират дейността си с тази на шофьор, както и бизнес дейността на туроператорските фирми, които ще трябва да отказват такива резервации.

4.   Не на последно място нека да обясним защо съществуващите програми за форма на обезщетение не включват екскурзоводите, за да не останете с впечатление, че самите екскурзоводи не желаят да се възползват от тях:

a)   Програма „60/40″ е приложима само за наети лица, а в случая по голямата част от колегите вече са безработни. Кризата не предполага туроператорите да наемат нови лица;

b)   „Заетост за теб“. Тази мярка би решила за кратко проблема ако се пътуваше и ТО можеха да си позволят нови служители, което в момента не е така. Програмата поема разходите на наетото лице за три месеца, което в момент, в който фирмите в туризма са пред фалит заради липса на възможност да работят, не решава проблема нито на работодателите, нито на безработните лица;

c)        „Запази ме“ – работи само за наети лица и самоосигуряващи, но при затваряне с национален акт и забрана за извършване на определен вид дейност. Това не се е случвало от април 2021 г. Тоест в момента тази програма не може да се използва.

На няколко пъти изпращахме предложения с идеи за осигуряване на заетост за екскурзоводите в ТИЦ чрез местните общински предприятия Туризъм, които стопанисват туристически атракции и забележителности, като голяма част от тях нямат екскурзоводи, които да са правоспособни според Наредбата, касаеща професията.

5. Неведнъж сме писали, че е жизнено важно да бъде създаден орган, който да контролира сивия сектор в туризма и в частност в нашата професия. Това е много сериозен проблем. Масово лица извършват екскурзоводска дейност без правоспособност, което освен че е за сметка на екскурзоводите, вписани в НТР, е и за сметка на качеството на обслужване, да не говорим за чуждестранни водачи на групи, които е неизвестно през каква призма пречупват и разказват историята на нашата Родина. Проблемът е стар, но в настоящата обстановка ярко излезе напред – съгласно Наредбата контрола възложен на Агенция за защита на потребителя, която на практика не контролира групите, които се организират чрез различните социални мрежи е невъзможно да бъде провеждан. Такива групи пътуват със собствен транспорт и с организиран, организират се от лица без лиценз на ТО. Освен че нарушават закона за туризма, при такива групи няма контрол на лицата които са в контакт, което в епидемиологична обстановка е много важно. При организираните групи има списък с пътуващите, има екскурзовод, който следи да се спазват здравните мерки, и ако лице даде симптоми на Ковид в последствие могат да се проследят всички контактни лица. Отдавна алармираме за сивия сектор и ние, и туроператорите, но мерки не се взимат. Не само че се ощетява бюджета с едни недекларирани приходи, но и точно сега в тази обстановка, се заобикалят мерките за безопасност. Ето защо настояваме за туристическа полиция, която да поеме контрола и да санкционира всички извършващи туристическа дейност без право, включително и екскурзоводско обслужване. Тъй като професията ни е изключително да пътуваме, ние се срещаме с подобни органи в повечето държави, в които водим нашите туристически групи и можем да бъдем полезни с по-конкретна информация как това е организирано от водещи туристически държави.

5. Тъй като следим повечето информация, свързана с проблемите на туризма в България, през последните дни беше излъчено по специализираните медии, че Министерството на туризма подготвя програма за обучение и придобиване на квалификация за туристически професии, предназначена за чужденци, които да изпълняват функциите на работна ръка в сектор туризъм. Смятаме, че е доста странно Българската държава да се грижи за чужди граждани и как да осигури работни места за тях, вместо да се погрижи за доказали се професионалисти!!

6. Не на последно място – поради липсата на възможност за спечелване на средства много е вероятно голяма част от екскурзоводите да не са внасяли като самоосигуряващи се лица и задължителните си здравни осигуровки! Ако  приемем, че това са 20 месеца без доход, сумата възлиза на около 1000 лв.! Това в момент на пандемия поставя под риск здравето им поради невъзможност да ползват здравни услуги.

Сподели публикацията