Slide
Slide
Варна. Две организации от България – Висше училище по мениджмънт и Изследователски Институт Зангадор сред първите 59 институции, подписали и подкрепили Пакта за уменията в туризма, съобщи проф. Станислав Иванов – зам.-ректор на ВУМ и основател на Зангадор. Той ще стъпи на основата, поставена от проекта Next Tourism Generation, в който ВУМ участва като партньор. Всички участници потвърдили желанието си да се посветят на многобройните дейности по обучение и преквалификация за служителите в туризма, ще допринесат за по-бързото възстановяване на сектора от пандемията и за по-доброто му бъдеще.
На 31 януари т.г. туризмът официално бе включен като един от секторите, които активно ще участват в Пакта за уменията – нова рамка за развитие и допълване уменията на заетите, лансирана от Европейския съюз през 2020 г.
„Идеята е да се предостави възможността на всеки един да се обучава, квалифицира, преквалифицира и да придобие конкретни умения, които ще са му полезни в работата му. В инициативата се включват фирмите от съответния отрасъл, в сътрудничество с образователни и обучителни институции, както и с подкрепата на държавни институции и местни власти, браншови организации и др.“, каза Иванов.
Дългосрочната цел на Пакта за уменията е да се образоват над 60 милиона работници в ЕС, да се предостави шанс на хората в социален риск да се обучат и да работят, но също така да се предложи професионално развитие за онези, които се нуждаят от преквалификация и придобиване на съвсем нови знания и умения.
Пактът за уменията приема като ценности ученето през целия живот, създаването на силни партньорства за развитие на умения, наблюдение и оценка на търсенето на определени умения, както и недопускането на дискриминация и осигуряването на равни възможности за всички, които желая да учат.
Сподели публикацията