Веселин Данев (в средата) оглави новата хотелска организация в България
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Търговският регистър днес официално вписа новото хотелско сдружение. То се казва Българска хотелска асоциация, а за председател е избран Веселин Данев. В Управителният съвет влизат Веселин Данев, Венцислав Танчев, Красимира Стоянова, Милко Рушанов, Таня Генева, Росица Венева и Живко Иванов. В организацията членуват водещи в България хотелиери.

Списък на учредителите, присъствали на учредителното събрание на 16 април 2024 г.

Целта на сдружението е да насърчава и подпомага развитието на хотелиерството, като част туристическия сектор в Република България; да защитава правата и интересите на членовете си пред държавни, общински, административни и други органи и организации; да изработва стратегии и програми за развитие на съответните пазари и популяризиране на търговската дейност на членовете си; да осъществява посредничество в комуникацията между Министерство на туризма и други административни органи и търговските партньори; популяризиране на модерни търговски практики и технологични решения; осъществяване на сътрудничество с други браншови организации; оказване на съдействие за решаване на проблеми в областта на хотелиерския бизнес; стабилизиране на хотелиерския туристически бранш от маркетингова гледна точка; да осъществява активен диалог с български и европейски институции, специалисти, журналисти, за популяризиране на България като туристическа дестинация; – да създава условия за сътрудничество на заинтересованите публични институции, неправителствени организации и предприятия за развитие на хотелиерския туристически сектор в България.

Сред основните теми и дейности на асоциацията са:

– Организиране и осъществяване на работни срещи с Министерство на туризма, държавни и административни органи и организации и браншови организации;

– Участие в национални и международни програми;

– Работа в сътрудничество със сходни юридически лица с нестопанска цел, общините в Република България и с други сектори, за съвместна защита на интересите на членовете си;

– Осъществяване на комуникация, взаимодействие и сътрудничество с представители на местната и държавна власт, в т.ч. държавни органи и институции (републикански, областни, общински), органи и институции на Европейския съюз и други международни органи, както и водещи представители на местното предприемачество и други за постигане целите на организацията и подпомагане на съответните служби в по отношение информираността им по проблематиката и взаимоотношенията им с членовете на сдружението;

– Участие в обществени обсъждания; – Подготовка на проектни предложения, осигуряване на партньори и подпомагане;

– Осъществяване на помощ при проблеми, свързани с развитието на хотелиерския сектор. – Добросъвестно използване на всички разрешени и предоставени от закона методи и средства, които спомагат постигането на целите на сдружението.

Сподели публикацията