Slide
Slide

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2022 г. са 501.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 8.9% над регистрираните през ноември 2021 година. Това съобщиха днес от Националния статистически институт.

Фиг. 1. Пътувания на български граждани в чужбина по месеци

През ноември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 157.6 хил., Гърция – 85.1хил., Сърбия – 43.8 хил., Румъния – 40.9 хил., Германия – 25.7 хил., Република Северна Македония – 23.3 хил., Италия – 18.8 хил., Австрия – 17.8 хил., Обединеното кралство – 15.2 хил., Испания 10.1 хиляди (фиг. 2).

Фиг. 2. Най-посещавани страни от български граждани по цел на пътуването през ноември 2022 година

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.2%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия 25.7%, и със служебна цел – 25.1%.

Фиг. 3. Структура на пътуванията на български граждани в чужбина по цел през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 671.5 хил. (табл. 2 от приложението), или с 52.8% повече в сравнение с ноември 2021 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.4% (250.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Фиг. 4. Посещения на чужди граждани в България по месеци

От общия брой чужди граждани, посетили България през ноември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45.9% и достига 308.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния 42.6% и Гърция – 26.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 297.9 хил., или 44.4% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция 142.0хил., или 47.7% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през ноември 2022 г. са реализирали гражданите от: Турция – 142.0 хил., Румъния – 131.2хил., Гърция – 80.1 хил., Украйна – 57.0 хил., Сърбия – 49.0 хил., Република Северна Македония – 30.5 хил., Германия – 21.7 хил., Италия – 13.1 хил., Полша – 11.7 хил., Израел – 10.9 хиляди.

Фиг. 5. Най-много посещения в България по страни и цел през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. преобладава делът на посещенията сдруги цели 53.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия 27.9%, и със служебна цел – 18.2%.

Фиг. 6. Структура на посещенията на чужди граждани в България по цел през ноември 2022 година

Сподели публикацията