РЗИ-Добрич препоръчва да се избягва къпането в морето край аварирала пречиствателна станция, може да възникне краткотрайно замърсяване на водата за къпане
РЗИ-Добрич препоръчва да се избягва къпането в морето край аварирала пречиствателна станция, може да възникне краткотрайно замърсяване на водата за къпане
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна/Добрич.  Във връзка с публикувано на 20 юни 2024 год. съобщение на сайта на РИОСВ – Варна и на постъпило в РЗИ – Добрич на 21.06.2024 г. писмо от Басейнова дирекция „Черноморски район“ за аварийна ситуация на колектора на ПСОВ „Албена“, от страна на РЗИ-Добрич са предприети незабавни мерки. Извършен е насочен здравен контрол от служители на РЗИ-Добрич, придружен с пробонабиране на 21.06.2024 г. като са взети проби води както от района на аварията – „Кранево-централен“, така и от съседните на аварията зони за къпане – „Албена“ и „Кранево-юг“ за изследване по следните микробиологични показатели:„ешерихия коли“, „чревни ентерококи“, „салмонела“ и „холерни вибриони“ (НАГ).

На основание предоставената информация от БДЧР на този етап от РЗИ считат, че може да възникне краткотрайно замърсяване на водата за къпане в района на аварията до отстраняването й и има вероятност да настъпи потенциален риск за здравето на населението при ползването й за къпане.

Освен днешното пробонабиране е планирано и извънредно вземане на проби и на 23.06.2024 год.

Изпратени са уведомителни писма до концесионерите/наемателите на съответните плажове, с препоръка да се ограничи максимално ползването на водата в този район за къпане, с оглед предпазване на къпещите се от излагане на замърсяване. Ето и съобщението на РИОСВ от 20 юни.

На 04.06.2024 г. РИОСВ – Варна е уведомена от  „ВиК Добрич“ АД, че е нарушена целостта на тръбопровод в прибойната зона на плажа. Тръбопроводът е част от колектора за заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ „Албена“ в Черно море. Колекторът е изграден от етернитови тръби. Нарушаването на целостта на заустващия колектор е на около три метра навътре в Черно море на дълбочина около 0,6 метра, като колекторът е разположен под 10-сантиметров слой пясък.

На следващия ден е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна, БД „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна. Взети са водни проби от пречистените отпадъчни води на изход от ПСОВ „Албена“ и от морските води. Резултатите на пречистените отпадъчни води от ПСОВ „Албена“ по показатели неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, общ фосфор са под индивидуалните емисионни ограничения в издаденото Разрешително за ползване на воден обект.

Вследствие на предприети действия от ВиК дружеството, на 17.06.2024 г. се установява, че участък с дължина приблизително 85 м от колектора е отнесен в морето, като са открити и извадени 5 броя тръби.

Днес във връзка с аварийната ситуация с колектора на ПСОВ „Албена“ областният управител на Добрич свиква комисия, в която ще участва и представител на РИОСВ-Варна.

Сподели публикацията