Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Програма), приета с РМС № 317 от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и Решения № 141 и 212 от 2023 г. С Решението се удължава срокът на действие на Програмата до 30 юни 2023 г. при действащите в момента условия.

Въвежда се допълнителна мярка за ефективен контрол при администрирането на помощта по линия на програмата за лица, търсещи временна закрила в България вследствие на войната в Украйна

Министерският съвет прие Решение за допълнение на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, приета с РМС № 145 от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 181, 239, 241, 298 и 423 от 2022 г.

Във връзка с финализиране на разплащанията по Програмата и с оглед коректното верифициране на окончателните дължими суми към участниците, се въвежда допълнителна мярка за ефективен контрол при администрирането на хуманитарната помощ, а именно представяне на попълнена Декларация за съответствие по образец съгласно Приложение № 4 към Програмата.

Декларацията се предоставя от законния представител на лицето, извършващо дейност в обекта, при поискване от администратора на помощта – Министерството на туризма. Същата се подписва с квалифициран електронен подпис и се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

Сподели публикацията