Управленската програма бе приета от правителството, ето и основните задачи в туризма до декември 2024 г.
Управленската програма бе приета от правителството, ето и основните задачи в туризма до декември 2024 г.
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Правителството обяви своята Програмата за управление на България за периода от юни 2023 г. до декември 2024 г., която беше приета за заседанието на Министерски съвет днес. Тя е резултат от постигнато съгласие между коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и коалиция „ГЕРБ-СДС“ .

Управленската програма съдържа конкретни дейности на правителството в изпълнение на ангажиментите за законодателни инициативи, договорени между двете подкрепящи го коалиции преди съставянето на кабинета. В документа са заложени реалистични цели и мерки, които да доведат до реални и измерими резултати, съобразени с Националната програма за развитие на България 2030 и с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дейностите са обезпечени с финансиране от европейските фондове и от държавния бюджет. Петте основни приоритета са: Присъединяване на България към Шенгенското пространство до края на 2023 г., Присъединяване към еврозоната от 1 януари 2025 г., Овладяване на инфлацията, Изпълнение на реформите и проектите от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Подобряване на ефективността и прозрачността на управлението на общинските проекти.

Управленската програма е изготвена в съответствие със структурата на Министерския съвет, като всеки от министрите и повереното му министерство ще изпълняват заложените мерки през следващите месеци в своя ресор.

Посочени бяха и приоритетите в туризма, както и сроковете за реализация. Ето и основните задачи в сектор “Туризъм”:

Законодателни мерки:

Приемане на Законопроект за държавния бюджет за 2023 г. при запазване
действието на намалената данъчна ставка на ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги, за услуги за използване на спортни съоръжения и обща туристическа услуга
o Компетентни институции: МФ; МТ
o Актуален статус: Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и приет на
първо четене в Народното събрание
o Срок: юли 2023 г.

Законодателна инициатива за задължителен туристически Гаранционен
фонд и регламентиране на условията за упражняване на дейността на туроператорите за обезпечаване на защитата на пътуващите чрез изменения и допълнения в Закона за туризма или чрез изработването на нов закон.
o Актуален статус: В процес на подготовка
o Срок: март 2024 г.

Одобряване от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание на
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма с цел по-добро административно регулиране на услугите в сектор туризъм: намаляване на административната тежест за бизнеса и балансирано упражняване на справедлив и ефективен административен контрол
o Актуален статус: В процес на подготовка
o Срок: март 2024 г.

Мерки в изпълнителната власт:

Подобряване на действащата концепция за реклама на България и
утвърждаването ѝ като предпочитана и сигурна туристическа дестинация, предлагаща устойчив, разнообразен и висококачествен туристически продукт през четирите сезона на годината
o Срок за изпълнение: март 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Реализирани кампании на вътрешния и на целеви пазари (проведени кампании в онлайн
среда на вътрешния и на целевите пазари – мин. 2 броя);
* Участие в общо 7 есенни изложения и подготовка на участие на общо 6 изложения в периода януари – март 2024 г.

Разработване на нова процедура „Гъвкави възможности за заетост и
обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ПРЧР 2021-2027
o Компетентни институции: МТСП; МТ
o Срок за изпълнение: февруари 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
 Обявена процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и
обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ПРЧР 2021-2027

Изготвяне на последваща оценка на въздействието на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) Целта е в зависимост от резултатите от оценката на въздействието да се прецени необходимостта от изменение на ЗУЧК.
o Срок за изпълнение: септември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Изготвена последваща оценка на въздействието на ЗУЧК.

Разработване на институционален модел – Гаранционен фонд за
обезпечаване на отговорността на туроператорите в контекста на Директивата за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги
o Срок за изпълнение: ноември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Изготвен модел на Гаранционен фонд за обезпечаване на отговорността на
туроператорите.

Изготвяне на единна дигитална карта на страната с интегрирана
информация от секторите туризъм, земеделие и култура – участие в
междуведомственаработна група под ръководството на МЗХ, с участието също на МК и на МРРБ
o Компетентни институции: МЗХ; МТ; МК; МРРБ
o Срок за изпълнение: декември 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Приключил проект по ПРСР 2014-2020 за дигитална карта с пряк бенефициент по
проекта МЗХ.

Прилагане на нови маркетингови подходи и формати за реклама и
маркетинг на дестинация България
o Срок за изпълнение: ноември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Проведени кампании с нови формати (проведени кампании в онлайн среда на
вътрешния и на целевите пазари – мин. 2 броя);
* Участие в общо 7 изложения с нова концепция за представяне на дестинацията.

Осигуряване на подкрепа за развитието на туристическите райони чрез
одобрени за изпълнение проекти по ОПИК 2014-2020
o Срок за изпълнение: ноември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Изпълнен проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в
сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на
Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР)“;
* Избран изпълнител и предоставена услуга по обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по логистично организиране
участието на 100 малки и средни предприятия в национални и международни борси,
туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.“;
* Избран изпълнител и предоставена услуга по обществена поръчка с предмет:
„Разработване на методика за организация на работата на ОУТР и разработване
и изпълнение на Програма за развитие на капацитета на ОУТР“;
* Сключени 9 договора по обществена поръчка с предмет: „Избор на външни
експерти за функциониране на ОУТР“.

Промяна на Методиката за определяне на минималния размер на
концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в посока постигане на по-високи стойности на определяните минимални размери на концесионните възнаграждения и прецизиране на корекционния коефициент с цел по-точно отразяване на специфичните характеристики на отделните обекти
o Срок за изпълнение: април 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Прието от Министерския съвет Постановление за приемане на методика за
определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските
плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от ЗУЧК.
21.2.9. Изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане
на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и
басейните за обществено ползване Компетентни институции: МЗ – водеща; МТ –
партнираща
o Срок за изпълнение: декември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Прието от Министерския съвет Постановление за приемане на Наредба за
водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за
обществено ползване.

Изготвяне на предложения за облекчаване на процеса за издаване на
туристически визи за краткосрочно пребиваване на граждани на трети страни в рамките на работна група „Оптимизиране на визовите режими“
o Компетентни институции: МВнР; ДАНС; МЕУ; МТСП; АЗ; МТ
o Срок за изпълнение: февруари 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Изготвен доклад с предложение от МТ в рамките на Работна група
„Оптимизиране на визовите режими“ за въвеждане на електронно
кандидатстване и съкращаване на сроковете за издаване на визи.
21.2.11. Актуализиране на Националната стратегия за устойчиво развитие на
туризма в Република България 2014-2030 г.
o Срок за изпълнение: февруари 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Извършена Междинна оценка на Националната стратегия за устойчиво развитие
на туризма в Република България 2014-2030 г.;
*  Изготвен План за действие за изпълнение на стратегията до 2025 г.;
*  Изготвено задание за избор на изпълнител за изготвяне на планове за действие за
периода 2025 – 2027 г.

Изработване на концепция за дигитализацията на сектор туризъм и план за
нейното осъществяване
o Срок за изпълнение: май 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Изработено задание за изготвяне на дигитален модел на сектор „Туризъм“;
* Проведена обществена поръчка;
* Изработена концепция.

С цел разширяване крилата на активните летен и зимен сезон и
позициониране на България като целогодишна дестинация прилагане на системен подход за популяризиране на специализираните форми на туризъм – здравен (балнео, СПА, уелнес и медицински), културен, винено-кулинарен, конгресен/MICE, планински, еко, приключенски, вело и пешеходен туризъм и др.
o Срок за изпълнение: февруари 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Реализирани минимум 2 кампании за популяризиране на специализираните видове
туризъм.

Изработване на Наредба за условията и реда за определяне на местата за
временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона “А”, научи още Bgtourism.bg, както и в зона “Б” извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги по чл. 10а от ЗУЧК
o Компетентни институции: водеща институция е МРРБ, съвместно с МЗХ и МОСВ
o Срок за изпълнение: май 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Издадена ат министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на земеделието, министъра на околната среда и водите и министъра на
туризма Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно
разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона “А” и в зона “Б” извън
територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните
къмпинги.

Надграждане и налагане на бранд „България“ чрез единна маркетингова
концепция
o Срок за изпълнение: май 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за надграждане на бранд
„България“ чрез единна маркетингова концепция и изпълнение на поръчката.

Изготвяне на проект за Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за категоризация на туристическите обекти Целта е синхронизиране на текстовете на Наредбата с европейската нормативна рамка за краткосрочно настаняване и оптимизиране на изискванията в системата за задължителна категоризация
o Срок за изпълнение: декември 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Прието от Министерския съвет Постановление за изменение и допълнение на
Наредбата за категоризация на туристическите обекти.

Изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за туристическите информационни центрове Целта е да се усъвършенства процедурата за сертифициране и мрежова свързаност на ТИЦ в България.
o Срок за изпълнение: декември 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Прието от Министерския съвет Постановление за изменение и допълнение на
Наредбата за туристическите информационни центрове.

Сподели публикацията