София. Правителството обяви своята Програмата за управление на България за периода от юни 2023 г. до декември 2024 г., която беше приета за заседанието на Министерски съвет днес. Тя е резултат от постигнато съгласие между коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и коалиция „ГЕРБ-СДС“ .

Управленската програма съдържа конкретни дейности на правителството в изпълнение на ангажиментите за законодателни инициативи, договорени между двете подкрепящи го коалиции преди съставянето на кабинета. В документа са заложени реалистични цели и мерки, които да доведат до реални и измерими резултати, съобразени с Националната програма за развитие на България 2030 и с Националния план за възстановяване и устойчивост. Дейностите са обезпечени с финансиране от европейските фондове и от държавния бюджет. Петте основни приоритета са: Присъединяване на България към Шенгенското пространство до края на 2023 г., Присъединяване към еврозоната от 1 януари 2025 г., Овладяване на инфлацията, Изпълнение на реформите и проектите от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Подобряване на ефективността и прозрачността на управлението на общинските проекти.

Управленската програма е изготвена в съответствие със структурата на Министерския съвет, като всеки от министрите и повереното му министерство ще изпълняват заложените мерки през следващите месеци в своя ресор.

Посочени бяха и приоритетите в туризма, както и сроковете за реализация. Ето и основните задачи в сектор „Туризъм“:

Законодателни мерки:

Приемане на Законопроект за държавния бюджет за 2023 г. при запазване
действието на намалената данъчна ставка на ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги, за услуги за използване на спортни съоръжения и обща туристическа услуга
o Компетентни институции: МФ; МТ
o Актуален статус: Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и приет на
първо четене в Народното събрание
o Срок: юли 2023 г.

Законодателна инициатива за задължителен туристически Гаранционен
фонд и регламентиране на условията за упражняване на дейността на туроператорите за обезпечаване на защитата на пътуващите чрез изменения и допълнения в Закона за туризма или чрез изработването на нов закон.
o Актуален статус: В процес на подготовка
o Срок: март 2024 г.

Одобряване от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание на
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма с цел по-добро административно регулиране на услугите в сектор туризъм: намаляване на административната тежест за бизнеса и балансирано упражняване на справедлив и ефективен административен контрол
o Актуален статус: В процес на подготовка
o Срок: март 2024 г.

Мерки в изпълнителната власт:

Подобряване на действащата концепция за реклама на България и
утвърждаването ѝ като предпочитана и сигурна туристическа дестинация, предлагаща устойчив, разнообразен и висококачествен туристически продукт през четирите сезона на годината
o Срок за изпълнение: март 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Реализирани кампании на вътрешния и на целеви пазари (проведени кампании в онлайн
среда на вътрешния и на целевите пазари – мин. 2 броя);
* Участие в общо 7 есенни изложения и подготовка на участие на общо 6 изложения в периода януари – март 2024 г.

Разработване на нова процедура „Гъвкави възможности за заетост и
обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ПРЧР 2021-2027
o Компетентни институции: МТСП; МТ
o Срок за изпълнение: февруари 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
 Обявена процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и
обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ПРЧР 2021-2027

Изготвяне на последваща оценка на въздействието на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) Целта е в зависимост от резултатите от оценката на въздействието да се прецени необходимостта от изменение на ЗУЧК.
o Срок за изпълнение: септември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Изготвена последваща оценка на въздействието на ЗУЧК.

Разработване на институционален модел – Гаранционен фонд за
обезпечаване на отговорността на туроператорите в контекста на Директивата за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги
o Срок за изпълнение: ноември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Изготвен модел на Гаранционен фонд за обезпечаване на отговорността на
туроператорите.

Изготвяне на единна дигитална карта на страната с интегрирана
информация от секторите туризъм, земеделие и култура – участие в
междуведомственаработна група под ръководството на МЗХ, с участието също на МК и на МРРБ
o Компетентни институции: МЗХ; МТ; МК; МРРБ
o Срок за изпълнение: декември 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Приключил проект по ПРСР 2014-2020 за дигитална карта с пряк бенефициент по
проекта МЗХ.

Прилагане на нови маркетингови подходи и формати за реклама и
маркетинг на дестинация България
o Срок за изпълнение: ноември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Проведени кампании с нови формати (проведени кампании в онлайн среда на
вътрешния и на целевите пазари – мин. 2 броя);
* Участие в общо 7 изложения с нова концепция за представяне на дестинацията.

Осигуряване на подкрепа за развитието на туристическите райони чрез
одобрени за изпълнение проекти по ОПИК 2014-2020
o Срок за изпълнение: ноември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Изпълнен проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в
сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на
Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР)“;
* Избран изпълнител и предоставена услуга по обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по логистично организиране
участието на 100 малки и средни предприятия в национални и международни борси,
туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.“;
* Избран изпълнител и предоставена услуга по обществена поръчка с предмет:
„Разработване на методика за организация на работата на ОУТР и разработване
и изпълнение на Програма за развитие на капацитета на ОУТР“;
* Сключени 9 договора по обществена поръчка с предмет: „Избор на външни
експерти за функциониране на ОУТР“.

Промяна на Методиката за определяне на минималния размер на
концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в посока постигане на по-високи стойности на определяните минимални размери на концесионните възнаграждения и прецизиране на корекционния коефициент с цел по-точно отразяване на специфичните характеристики на отделните обекти
o Срок за изпълнение: април 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Прието от Министерския съвет Постановление за приемане на методика за
определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските
плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от ЗУЧК.
21.2.9. Изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане
на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и
басейните за обществено ползване Компетентни институции: МЗ – водеща; МТ –
партнираща
o Срок за изпълнение: декември 2023 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Прието от Министерския съвет Постановление за приемане на Наредба за
водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за
обществено ползване.

Изготвяне на предложения за облекчаване на процеса за издаване на
туристически визи за краткосрочно пребиваване на граждани на трети страни в рамките на работна група „Оптимизиране на визовите режими“
o Компетентни институции: МВнР; ДАНС; МЕУ; МТСП; АЗ; МТ
o Срок за изпълнение: февруари 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Изготвен доклад с предложение от МТ в рамките на Работна група
„Оптимизиране на визовите режими“ за въвеждане на електронно
кандидатстване и съкращаване на сроковете за издаване на визи.
21.2.11. Актуализиране на Националната стратегия за устойчиво развитие на
туризма в Република България 2014-2030 г.
o Срок за изпълнение: февруари 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
*  Извършена Междинна оценка на Националната стратегия за устойчиво развитие
на туризма в Република България 2014-2030 г.;
*  Изготвен План за действие за изпълнение на стратегията до 2025 г.;
*  Изготвено задание за избор на изпълнител за изготвяне на планове за действие за
периода 2025 – 2027 г.

Изработване на концепция за дигитализацията на сектор туризъм и план за
нейното осъществяване
o Срок за изпълнение: май 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Изработено задание за изготвяне на дигитален модел на сектор „Туризъм“;
* Проведена обществена поръчка;
* Изработена концепция.

С цел разширяване крилата на активните летен и зимен сезон и
позициониране на България като целогодишна дестинация прилагане на системен подход за популяризиране на специализираните форми на туризъм – здравен (балнео, СПА, уелнес и медицински), културен, винено-кулинарен, конгресен/MICE, планински, еко, приключенски, вело и пешеходен туризъм и др.
o Срок за изпълнение: февруари 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Реализирани минимум 2 кампании за популяризиране на специализираните видове
туризъм.

Изработване на Наредба за условията и реда за определяне на местата за
временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А“, научи още Bgtourism.bg, както и в зона „Б“ извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги по чл. 10а от ЗУЧК
o Компетентни институции: водеща институция е МРРБ, съвместно с МЗХ и МОСВ
o Срок за изпълнение: май 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Издадена ат министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на земеделието, министъра на околната среда и водите и министъра на
туризма Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно
разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А“ и в зона „Б“ извън
територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните
къмпинги.

Надграждане и налагане на бранд „България“ чрез единна маркетингова
концепция
o Срок за изпълнение: май 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за надграждане на бранд
„България“ чрез единна маркетингова концепция и изпълнение на поръчката.

Изготвяне на проект за Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за категоризация на туристическите обекти Целта е синхронизиране на текстовете на Наредбата с европейската нормативна рамка за краткосрочно настаняване и оптимизиране на изискванията в системата за задължителна категоризация
o Срок за изпълнение: декември 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Прието от Министерския съвет Постановление за изменение и допълнение на
Наредбата за категоризация на туристическите обекти.

Изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за туристическите информационни центрове Целта е да се усъвършенства процедурата за сертифициране и мрежова свързаност на ТИЦ в България.
o Срок за изпълнение: декември 2024 г.
o Условия, при които мярката се смята за изпълнена:
* Прието от Министерския съвет Постановление за изменение и допълнение на
Наредбата за туристическите информационни центрове.

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA