Снимка: Община Поморие
Slide
Slide
Slide
Slide

Поморие. Общинската администрация в Поморие отправи покана към местния бизнес за обсъждане на възможностите за намаляване на антропогенното влияние в защитените зони на Поморийското езеро, съобщиха от кметството в морския град. На 10 май е срещата с представителите на хотелиерския и ресторантьорски бизнес. Ето какво гласи поканата:

Във връзка с реализирането на проект на Община Поморие за опазване на Поморийското солено езеро и местообитанията на растения и животни в него, предстои провеждането на информационни срещи, по време на които ще бъде представен проектът, неговите цели и постигнатите резултати.

Отправяме покана към всички заинтересовани страни да присъстват на срещите и да вземат участие в дискусия за възможностите на местния бизнес да допринесе за намаляване на антропогенното влияние в защитените зони.

Срещите ще се проведат в рамките на два дни (10 – 11.05.2023 г.), в сградата на Община Поморие, зала № 2, по следния график:

  • на 10.05.2023 г. от 13:00 ч. – среща с представители на местния бизнес на територията на МИГ Поморие, опериращи в икономическите сектори: „Селско, горско и рибно стопанство“, „Добивна промишленост“, „Преработваща промишленост“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.
  • на 11.05.2023 г. от 10.30 ч. – среща с представители на гражданското общество, вкл. представители на НПО сектора, ангажирани с екологични проблеми на територията на МИГ Поморие.
  • на 11.05.2023 г. от 13.00 ч. – среща с представители на местни и регионални власти, отговарящи за идентифицираните по проекта екологични проблеми.

Събитието се провежда в рамките на дейност 2 „Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни“, по проект № BG16M1OP002-3.008-0001, „Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията  на територията на МИГ Поморие“, изпълняван по Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели публикацията