Slide
Slide

София. Националният борд по туризъм свиква редовно годишно Общо събрание на сдружението на 8 февруари – вторник. Туристическата организация кани членовете си в хотел „Хаят Риджънси София“. Началото на заседанието ще бъде дадено в 14 часа, а в дневния ред са включени 7 точки.

1. Обсъждане и приемане на годишен дoклад за дейността на сдружението за oтчетната 2021 г.;
2. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.;
3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2022 г.;
4. Приемане на бюджет за финансовата 2022 г.;
5. Промени в Устава на НБТ;
6. Промени в състава на Управителния съвет и на Контролния съвет;
7. Разни.

„Арте Хотел“ ЕООД е новият член на Националният борд по туризъм, съобщават от организацията. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Припомняме Ви, че председател на УС на НБТ е Красимир Гергов, а изпълнителен директор на НБТ – Полина Карастоянова.

Сподели публикацията