Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide

София. Във връзка с писмо от 21.06.2021 г. на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти Обединение „Бъдеще за туризма“ и обявените от тях протести с аргумента „липсата на чуваемост и отказ на Министерството на туризма да води диалог“, Ви информираме следното:

Министерството на туризма никога не е отказвало разговори и проявява диалогичност от първия момент, в който е уведомено за исканията на ОБТ. Писмото с изразената позиция от страна на ОБТ, което бе изпратено до институциите, е получено на 21.06.2021.

На същия ден е изготвен официален отговор към сдружението, който е изпратен на 22.06.2021 сутринта, вторник. Министерството на туризма ги уведомява, че актът на Министерски съвет е приет при спазване на изискванията на Закона за нормативните актове и е съгласуван от всички министри и заинтересовани институции, в съответствие с временната рамка на ЕС за получаване на държавна помощ и българското законодателство.

Проведени са срещи и разговори по темата, като министър Стела Балтова, заедно с екипа си и експерти на Министерството на туризма, е в непрекъснат диалог и проведе редица срещи с г-жа Полина Илиева и други представители от ръководството на ОБТ, така че остава напълно необяснимо твърдението на протестиращите за липса на чуваемост и  диалог.

Тежката ситуация в сектора, възникнала от кризата с коронавируса, е породила въвеждане на нова мярка в края на миналата година за подкрепа на туроператорите и туристическите агенти със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците,  а с Постановление на Министерския съвет № 380  от 18 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. е обезпечен финансовият ресурс за изпълнението на схемата за държавна помощ в размер на  51 млн. лева.

По първата схема са изплатени  безвъзмездни средства на  стойност 34 508 528, 37 лв. на 597 юридически лица, регистрирани като туроператори и туристически агенти.

По тази първа схема 343 предприятия са получили държавна подкрепа за възстановяване на дължимите от тях суми към клиентите за неосъществени пътувания в периода 01.03.2020 до 31.12.2020 г. в размер на 16,9 млн. лева, а 406 предприятия са получили сумата 17,3 млн. лева за разходване за основната си дейност (в т.ч. попадат и предприятия, които са декларирали по-малка сума, дължима към клиентите от получената безвъзмездна помощ).

С остатъка от средствата, предвидени за първата схема за държавна помощ, е разработена нова, самостоятелна мярка за подпомагане, само за туроператорите, която отново е под формата на безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване  на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31.12.2020 г.  

Условията, критериите и редът, както и процентите от оборота се определят от Министерския съвет, съгласно Закона за мерките и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Подпомагането се разработва при спазване на правилата за държавни помощи.  

Възникналата ситуация е породена от приетото ПМС No 197 от 15.06.2021 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 51 от 18.06.2021 г., с което се урежда предоставянето на нотифицираната на 25.05.2021 г. от Европейската комисия Държавна помощ SA.62887 (2021/N) – България, Covid-19: Схема за държавна помощ за туроператори.

Съгласно чл. 12 от Закона за държавните помощи, администраторът на помощ, в случая министерството на туризма, носи отговорност за законосъобразното предоставяне и разходване на държавни помощи в съответствие с правото на Европейския съюз и е процедирало съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29.06.2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021 г.

В постановление № 197 на МС, прието на 15 юни и обнародваното на 18 юни т.г., което определя условията, критериите, реда и размера за разпределение на 16.5 млн. лв., е заложена максимално облекчена форма за кандидатстване по помощта.

В същото време, критериите за допустимост, които гарантират целевото, правомерното и законосъобразно разходване на държавни средства бяха съгласувани с министерството на финансите и други заинтересовани министерства.

Според чл.26а, ал.4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИПОРНСПП) условията и редът, при които помощта се разрешава, се определят с акт на Министерски съвет. Тази втора схема на държавната помощ, насочена единствено към туроператорите,  е предвидена да се подпомогнат тези туроператори, които след първата схема, продължават да изпитват ликвидни затруднения, като средствата могат да се изразходват единствено за връщане на дължими суми към клиенти по неосъществени пътувания в периода 1 март – 31 декември 2020 г.,    поради възникналата пандемия Covid-19.

В тази връзка, администраторът на държавната помощ – Министерство на туризма, при разработването на съдържанието на постановлението е заложил критерии за допустимост на кандидатите за помощта, обезпечаващи надеждна контролна среда и способстват за законосъобразното й изразходване. С оглед недопускането на кандидати, които по първата схема са получили безвъзмездна помощ за връщане към клиенти и не са се издължили своевременно към тях, чрез този контролен механизъм се елиминира възможността недобросъвестни бенефициенти по първа схема да бъдат допуснати по втората. В тази хипотеза са и тези туроператори, на които доставчиците на туристически услуги вече са възстановили, под една или друга форма, сумите за несъстояли се пътувания, но туроператорите не са възстановили дължимото към клиентите си. Поради тези рискове са въведени процедурни правила, чрез които да се блокира участието на кандидати, които са разполагали със средства от безвъзмездната помощ, но не са възстановили дължимите към клиенти суми.  По този начин се гарантира целевото изразходване на държавната помощ, защита интересите на туроператорите, имащи съществена нужда от финансова помощ за връщане на пари на клиенти и не на последно място – осигуряване на ефективна защита на потребителя – краен клиент в съответствие с Директивата за пакетните пътувания.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията