Най-красивите плажове са на Север! Виж ТОП 10 по Добруджанското Черноморие през Сезон ‘2018!
Най-красивите плажове са на Север! Виж ТОП 10 по Добруджанското Черноморие през Сезон ‘2018!
Slide
Slide
Slide
Slide

През 2018 г. безработицата в област Добрич се понижи до 5,8%

Добрич. Равнището на безработица в Добричка област средно за 2018 година е 5,8%[1], с 1,3 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година (7,1% за 2017 г.). Средногодишният брой на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта през 2018 година е 4629 при 5660 за 2017 година, с 1031 по-малко. Отчетеното през 2018 г. равнище на безработица е изключително ниско. Дори е под достигнато през 2008 г., когато безработицата в областта е била 7,0%.

За една година, спрямо декември 2017 г., броят на регистрираните безработни е намалял с 1218 лица. Най-значителен е спадът при лицата с регистрация в бюрата по труда над 12 месеца. Продължително безработните са с 621 лица по-малко спрямо края на предходната година, а относителният им дял се свива с 7,4 процентни пункта. Броят на безработните младежи е намалял с 21% и в края на 2018 г. те са 582. Тази група съставлява 11,2% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Добричка област.

Значителен принос за постигнатото намаление има активната работа с регистрираните безработни лица, приоритетно с най-уязвимите групи безработни на пазара на труда, и подпомагането им за включване в трудова заетост. През 2018 г. 10910 лица са включени в мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, реализирани в бюрата по труда от областта. 1966 безработни лица са взели участие в дейности за подпомагане уменията за търсене на работа и представяне пред работодател. През 2018 г. общо 501 безработни лица са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Добрич 704 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 137 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 50% от тях са постъпили на работа.

В гр. Добрич равнището на безработица средно за 2018 година в града е 3,6%, с 0,7 процентни пункта по-ниско от предходната година. Броят на регистрираните безработни средно за годината е 1609, с 320 по-малко спрямо 2017 г.

7862 безработни в област Добрич са постъпили на работа през 2018 г.

На работа през 2018 година са постъпили 7862 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация – 38,2% от всички започнали работа, следвани от лицата с работническа професия – 36,4% и със специалност – 25,4%. През 2018 година на работа са устроени 1182 младежи до 29-годишна възраст. В заетост са включени и 597 безработни лица с регистрация в бюрото по труда над 1 година.

На първичния пазар на труда през 2018 г. работа са започнали 7201 безработни лица. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 6552 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми за заетост устроените са 144, а по насърчителните мерки за заетост  – 99 лица. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 418 лица.

През 2018 година в бюрата по труда от областта са заявени 8086 работни места. На първичния пазар са обявени 7126 работни места. От работодатели от частния сектор са заявени 85,0% от работните места. Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в хотелиерството и ресторантьорството (2644) и преработващата промишленост (1125). Следват заявените свободни работни места в сферата на търговията (712), строителството (592), селското стопанство (510), държавното управление (325), образование (276), административни и спомагателни дейности (214). По програми за заетост са обявени 136 работни места. 770 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По мерки за заетост са заявени 54 работни места.

До 28 февруари 2019 г. се приемат заявления от родители за осигуряване на детегледачи по проект „Родители в заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

От 21 януари 2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”. Документите от родителите, желаещи да се осигури детегледач по проекта се приемат до 28 февруари 2019 г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

В рамките на първите два приема 11 родители от област Добрич са одобрени и включени в проекта от общо 31, подали заявления. 21 безработни лица пък са изявили желание, да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 11. Сключени са трудови договори със всички одобрени детегледачи.

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните групи:

  • Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;
  • Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище. За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.;
  • Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите.

Заявления от родители ще се приемат до 28 февруари 2019 г., на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление са публикувани на интернет страницата на Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/.

Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна

[1] Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

  • Харесай страницата на BGtourism.BG и във фейсбук ТУК, за да научавате по-бързо новините ни!
  • Изпращайте снимки и информация на office@bgtourism.bg по всяко време!
Сподели публикацията