Министерството на туризма официално обяви конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Албена“. Той ще се проведе на 18 октомври, в 11 часа, в сградата на туристическото ведомство в София. Министерски съвет вече реши размерът на минималното годишно концесионно заплащане за плаж „Албена“ да бъде 1 594 293 лв. Ето и официалното съобщение.

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р- 145 от 20.09.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 630 от 03.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 74 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, обявява:

На 18.10.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 11:00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Обектът на концесията е морски плаж, представляващ територия с обща площ 149 635 кв.м. – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 53120.506.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на  с. Оброчище, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-82/03.10.2003 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и върху поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 39459.507.401 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост  № 271/15.12.1997 г. и Акт № 1042 от 16.04.2008 г. за поправка на Акт за изключителна държавна собственост  № 271/15.12.1997 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 149 076 кв. м. с точки по границите, определящи активната плажна площ от № 1 до № 535 в координатна система „БГС 2005”.

От активната плажна площ са изключени площите, заети от обекти на инфраструктурата в размер на 321 кв.м.: зелени площи 40 кв.м, зелени площи 19 кв.м., зелени площи 55 кв.м., бетонова площадка 4 кв.м., бетонова площадка 6 кв.м., бетонова площадка 4 кв.м., бетонова площадка 6 кв.м., бетонова площадка 2 кв.м., бетонова площадка 11 кв.м., бетонова площадка 6 кв.м., бетонова площадка 11 кв.м., бетонова площадка 31 кв.м., бетонова площадка 20 кв.м., бетонова площадка 19 кв.м., шахта 4 кв.м., шахта 9 кв.м., шахта 2 кв.м.,  шахта 4 кв.м., пирс (мостик) 32 кв.м., пирс (мостик) 36 кв.м.,  заливаеми площи 238 кв.м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 456 м. и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1  до № 430  в координатна система „БГС 2005“.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1000 лв.. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 26.09.2018 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 17.10.2018 г., от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа срещу представен платежен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма – IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 12:00 часа на 17.10.2018 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA