Slide
Slide

Враца. Община Враца може вече да не стопанисва пещерата „Леденика“ и изградения около нея развлекателен комплекс, съобщи днес на заседание на Общинския съвет заместник-кметът Александър Владимиров. Причината – изтекъл е 10-годишният срок за предоставяне за ползването им от държавата.

Владимиров посочи, че Общината е предприела необходимите стъпки, за да получи отново възможността да ползва държавните имоти. Отговор досега не е няма. Получено е писмо от областния управител с искане общината да освободи обекта.

По повод  засиления медиен интерес относно статута на Природна забележителност „Пещера Леденика“,  Областна администрация – Враца информира следното:

Със Заповед № 2810/10.10.1962 г. на Главно управление по горите при Министерски съвет пещера „Леденика“ е обявена за природна забележителност. Със Заповед № 988 от 4 ноември 1993 г. на министъра на околната среда и водите „Леденика“ е обявена за защитен природен обект с международно значение.

До 2004 г. пещерата е била стопанисвана от Туристическо дружество „Веслец“ – Враца, а след съставянето на АДС № 1521/02.07.2004 г.,  е била предоставена за ползване от Природен парк „Врачански Балкан“. По искане на Общинския съвет – Враца, Министерският съвет с РМС № 4/07.01.2010 г. е предоставил недвижимите имоти ПИ в м. Влахкиня от 827 кв.м., ПИ в същата местност от 455 кв. м и ПИ в м. Балкан от 954 521 кв. м.  за безвъзмездно ползване на община Враца по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗДС и чл. 6, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от ППЗДС. Тези  разпоредби допускат предоставянето на недвижим имоти – публична държавна собственост на община за задоволяване на потребности от местно значение. С това РМС не е предоставена изрично пещерата, а поземлените имоти, под които тя се намира и са свързани с нея. Срокът за това безвъзмездно ползване допълнително е бил продължен, но вече е изтекъл на 25.11.2021 г.

Преди неговото изтичане с предложение от 12.11.2021 г. до министъра на регионалното развитие и благоустройство Областният управител на област Враца е дал положително становище Министерският съвет да предостави безвъзмездно същите имоти за управление на община Враца за срок от 10 години. В отговор от МРРБ е поискано да се обоснове предложението и да се прецени дали това няма да представлява държавна помощ, с оглед и на факта, че имотите ще се ползват за стопанска дейност и генериране на приходи, без да е ясно кой ще ги събира и как ще се разпределят те.

По искане на областния управител кметът на община Враца е предоставил оценка за съответствие със Закона за държавните помощи.

След като е извършил преценка, че предоставянето на тези обекти на община Враца не представлява държавна помощ, с писмо от 21.06.2022 г. до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Областният управител на област Враца Стефан Красимиров е изразил становище, че може да се даде по-нататъшен ход на образуваната преписка за предоставянето на тези обекти за стопанисване от общината.

Следва отново да се уточни, че предмет както на РМС № 4/2010 г., така и на предложението от областния управител, е да се предостави управлението на  поземлени имоти – публична държавна собственост, обхващащи Развлекателен парк „Леденика“ и Природна забележителност пещера „Леденика“, а не на самата пещера като природна забележителност от международно значение и защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Според чл. 52, ал. 1 от Закона за защитените територии  Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите, както и   собственици на гори и земи в защитените територии извън тези, които са обект на изключителна държавна собственост, осъществяват тяхното стопанисване, опазване и охрана, съгласно разпоредбите на този и други специални закони. Затова от  Министерството на земеделието също е било поискано и неговото становище по казуса.

Копия от кореспонденцията са изпратени и на кмета на общината г-н Калин Каменов. Изпратено е и писмо, че имотите междувременно следва да бъдат върнати на държавата поради изтичане на срока за безвъзмездното им ползване от община Враца, защото такъв е законът. По този повод бе проведена и среща в Областната администрация -Враца, на която към общината бе отправено предложение да й бъдат предоставени за безвъзмездно ползване имотите – частна държавна собственост, представляващи сграда „Посетителски център – Прилепа“ и сграда „Амфитеатър“, по реда на чл. 6, ал. 3 от ППЗДС, което е в правомощията на областния управител.

До момента това предложение не е прието.

Личното становище на областния управител, с което е запознато и ръководството на общината, и общински съветници, е, че имотите следва да бъдат предоставени именно на община Враца за безвъзмездно ползване и развитие на туризъм при ясни правила, но за целта трябва да бъде завършена процедурата съгласно закона. Преписката е придвижена към МРРБ и се очаква нейното решаване.

Затова, меко казано, е странно повдигането на този въпрос в Общинския съвет – Враца именно от хора, които са подробно запознати с казуса. Вероятно причините са политически, затова и не подлежат на коментар. В заключение следва да се има предвид, че решаването на въпроса е в изключителните правомощия на Министерския съвет.

Сподели публикацията