София. Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти излезе с отворено писмо до медиите, с което заявява решително несъгласие с условията на новата мярка за финансово подпомагане на юридически лица, извършващи туроператорска дейност с безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им през 2019 г. за възстановяване на суми към потребители на неосъществени пътувания.

Обнародваните условия по новата „остатъчна“ помощ мултиплицират дефектите на действащата в момента „Държавна помощ за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 1 от ЗМДПИПОРНСПП в размер на 4 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г.“, която на практика  облагодетелства  ограничен брой туроператорски фирми и  ощетява по недопустим начин всички останали хиляди български туристически предприемачи.

Още при обявяване условията  за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 АБТТА заяви принципно несъгласие с дизайна и философията на мярката и предупреди, че  съвместяването на помощи за покриване на фиксирани режийни разходи и на средства за възстановяване суми към крайни клиенти в рамките на една и съща програма, в един и същи срок и обвързани с един и същи критерии  е нерационално, несправедливо  и реално опасно за влошаване конкуренцията на туристическия пазар.

Слънчев бряг с нов рекламен клип за предстоящия туристически сезон (видео)

Предложенията на АБТТА за осигуряване на по-справедливо разпределение на ограничения финансов ресурс чрез пропорционално финансиране на фиксираните разходи според процента спад на приходите, а не като  процент от оборота, както и създаване на  отделна целева помощ само за възстановяване на дължимите към потребителите суми, гарантираща равнопоставено третиране на всички кандидати, не бяха взети под внимание.

Вместо това, действащата мярка за безвъзмездна държавна помощ ще бъде трансформирана във  финансова схема,  която в недопустимо игнориране на правната сигурност и защитените правни очаквания ще  постави  коректните туроператори, вече погасили  чрез банков кредит или по друг начин  своите  задължения към потребителите в невъзможност  да се възползват от  полагащата им се помощ.

В допълнение, обявеното  „от днес за утре“ съкращаване на сроковете за кандидатстване по действащата процедура е в ущърб информираността за предприятията от сектора, за много от които тази промяна ще остане неизвестна, създавайки в същото време  възможност на  други туроператорски и агентски  фирми да получат финансиране за едно и също нещо два пъти в нарушение на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

До 22 март 2021 г. туроператори и турагенти могат да кандидатстват за държавна помощ от 51 млн. лв.

На основание на горното, АБТТА настоява за безотлагателна ревизия на действащата наредба относно реда за предоставяне на безвъзмездни средства за туроператори и туристически агенти и привеждането й в съответствие с принципите за справедливост, равноправно третиране и  правна сигурност чрез  добавяне  на необходимите нормативни текстове, които да гарантират правата и интересите  на всички засегнати бизнеси, както следва:

  • ясно разграничаване на сроковете за двата вида разходи: (1) за покриване на извършените разходи за основна дейност поне до 30.06.2021 и (2) за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, които не са възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ  до 31.12.2020;
  • признаване за присъщи разходи, както неизплатени суми от ТО към клиенти, така и вече осъществени плащания от ТО към клиенти при кандидатстване по новата „остатъчна“ мярка за държавна подкрепа.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията