Slide
Slide
Slide
Slide

София. Днес се проведе Деветото заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма. При откриването му министър Балтова изтъкна, че разговорите по темата за човешкия ресурс в туризма, обучението и актуалното състояние на пазара на труда, особено в контекста на въздействието на пандемията от Сovid-19, са изключително наложителни и е изненадващо, че подобна тематична среща не е била провеждана през последните две години.

Като основна цел на срещата бе посочена необходимостта от очертаването на мерки за синхронизиране между нуждите на бизнеса от кадри с необходимите квалификации и умения, от една страна, и учебните програми и стажове на гимназиите по туризъм, колежи, висши училища и професионални центрове в страната, от друга.
„Туризмът е трудово-интензивен сектор, което налага разработване на специфични програми за подкрепа, за да се получи устойчиво във времето възобновяване на дейността.  Не трябва да се допуска загуба на квалифицирани и придобили необходимите умения хора, те трябва да се подпомагат в кризисния период чрез субсидирани програми за преквалификация, повишаване на капацитета, придобиване на дигитални умения и подготовка за работа с много по-високи стандарти по отношение на хигиена и здравословни условия както на труд за заетите, така и за получаване на туристически услуги за потребителите“, посочи служебният министър.
Кризата е възможност да се преоформи и преосмисли системата на туризма и да се ускори преминаването към по-зелени и по-устойчиви модели за развитие. „Преминаването към по-устойчиви модели на развитие ще изисква избор. Той е необходим за постигане на икономически, екологичен и социален баланс. Изправени сме пред значителни предизвикателства при избора между устойчивост в дългосрочен период и краткосрочното оцеляване“, подчерта министър Балтова пред участниците.
Бяха обсъдени и конкретни виждания как да се случи това, както и необходимостта от разширяване на дуалното обучение. От близо 117 училища, едва 9 се възползват от тази форма. Същевременно бе изтъкната нуждата работодателите да осигуряват ефективни стажове и работни практики за ученици и студенти.
Участниците се обединиха около тезата, че имиджът на професиите в туристическия бизнес оформят имиджа на дестинацията. Министър Балтова изведе спешната необходимост от мащабно междуинституционално проучване относно развитието на човешкия ресурс в туризма с оглед намиране на решения именно за подобряване имиджа на професиите в сектор туризъм.
За подобряване и повишаване на компетенциите на работещите в туризма бизнесът трябва да използва активно финансиране от фондовете на ЕС.
Като друг начин бе посочено да се ползват по-широко възможностите на програмата „Еразъм“, в това число и във връзка с привличане на чуждестранни студенти у нас. Беше дискутирано трудоустрояването на чуждите сезонни работници, които идват у нас без необходимата адаптация и без да знаят езика. От бизнеса предложиха да се проведе кампания, която да насърчи интереса към професиите в сектора, както и вноса на работна ръка от чужбина, да бъдат улеснени адаптацията и обучението им в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.
В заседанието участваха още заместник-министърът на туризма Даниела Стоева, представители на министерствата на туризма, образованието и науката, на труда и социалната политика и МВР, както и представители на държавни агенции, водещи университети със специалности в сектора и сдружения от туристическия бизнес.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията