София. Министерският съвет одобри позиция на България за участие във втора неформална видеоконференция на министрите на туризма на Европейския съюз (ЕС) относно последиците от разпространението на COVID-19 върху туризма, която ще се проведе на 20 май 2020 г. в рамките на Хърватското председателство на Съвета на ЕС.

Втората видеоконференция на министрите на туризма на ЕС е в продължение на първоначалните обсъждания на най-добри практики и идентификация на пътищата за засилване на подкрепата за сектора на туризма на ЕС. Основна цел на втората видеоконференция на министрите на туризма на ЕС е обсъждане на приетия на 13 май 2020 г. Пакет на Комисията относно туризма и транспорта през 2020 г. и след това.

Пакетът включва информация относно туризма и транспорта през 2020 г. и след това, общ подход за премахване на ограниченията за свободно движение на вътрешните граници на ЕС по етапен и координиран подход, аналогичен на премахването на вътрешните ограничения, обща рамка за подкрепа за постепенното възстановяване на транспорта при осигуряване на безопасността на пътници и персонал, препоръка за повишаване на атрактивността на пътническите ваучери като алтернатива на възстановяването на средства и общи критерии и принципи за постепенното и безопасно възстановяване на туристическите дейности и по-специално здравни протоколи за местата за настаняване.

България приветства усилията за гарантиране на максимална координация по отношение на датите за възобновяване на туризма между съседните региони на база на координирано оценяване на епидемиологичната ситуация между държавите членки и Европейската комисия.

Считаме, че следва да се обърне внимание на възможностите за изграждане на общоевропейска стратегия за туризъм, основана на задълбочена оценка на нейното въздействие за преодоляване последиците за сектора, с фокус върху ролята на маркетинга на дестинация Европа включително по отношение на трети страни. Това би дало всеобхватна посока за просперитет и устойчивост на туризма в ЕС.

Съвет „Общи въпроси“ ще проведе заседание на 26 май 2020 г. чрез видеоконферентна връзка. Съветът ще обмени мнения по мерките за деескалация на кризата, породена от CОVID-19, представени в Пакета за туризма и транспорта, приет от Европейската комисия на 13 май 2020 г. Българската страна приветства предложените мерки и насоки в пакета на Комисията, включително тези за поетапно премахване на ограниченията за свободното движение и отварянето на границите. Сред останалите теми от дневния ред на Съвета се предвижда обсъждане на въпроса за върховенството на закона в контекста на пандемията COVID-19 и темата за Конференцията за бъдещето на Европа.

Правителството одобри също доклада на България от видеоконферентна среща на високо равнище на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на ЕС, проведена на 25 март. По време на нея бяха обсъдени ефектите от кризата върху секторите на земеделието и рибарството, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 и наложените ограничителни мерки на национално и общоевропейско равнище. Делегациите на държавите-членки отправиха предложения за мерки на европейско ниво, които да гарантират продължаващото ефективно функциониране на агрохранителната верига и продоволствената обезпеченост на европейските граждани.

Министрите приеха мерките, предложени от Комисията, свързани с координацията и осигуряването на „зелени транспортни коридори“. Част от държавите- членки, включително България, призоваха за осигуряване на приоритет при транспортирането на хранителни продукти и суровини, включително и живи животни при преминаване през границите. Те поискаха от Комисията да продължи планирането и предлагането на мерки на европейско ниво, като по-специално акцентираха върху такива, свързани с осигуряване на допълнителни средства на европейско ниво и извънредни пазарни мерки и възможност за насочване на национални средства.

Европейският комисар по земеделие подкрепи изразената позиция на България за отлагането на дебатите по Европейския зелен пакт. По думите му, за ЕК е от първостепенно значение запазването на агрохранителната верига като важен инструмент за справяне с безпрецедентната криза.

Правителството се запозна и с резултатите от видеоконференцията на министрите на транспорта на Европейския съюз за въздействието на COVID-19 върху транспорта, която се проведе на 29 април 2020 г. По време на срещата беше поставен фокус върху необходимостта „зелените коридори“ да продължат да функционират плавно за гарантиране на доставките на стоки от първа потребност. Министрите се обединиха около приемането на хармонизиран европейски подход за временното удължаване на валидността на документи и сертификати, свързани с предоставянето на транспортни превози.

В рамките на срещата, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков подчерта, че транспортният сектор е изключително важен за функционирането на Единния пазар и защити предоставянето на нужните гъвкавост и сигурност чрез определени дерогации на съществуващото европейско законодателство, за да се избегнат допълнителни негативи за отделните видове транспорт.

В областта на автомобилния транспорт Европейската комисия одобри исканията на България за временни изключения от правилата относно времето за шофиране и почивка на водачите. Българската страна изрази позиция, че Пакетът за мобилност I е замислен в коренно различни икономически условия и настоящите му текстове са с категорично негативен нюанс предвид последствията от пандемията.

За железопътния транспорт България подчерта, че усилията следва да бъдат насочени върху непрекъснатостта на услугите. Голяма част от държавите членки посочиха пред ЕК, че за ограничаване на загубите е нужна целенасочена политика за подпомагане на сектора.

По отношение на въздухоплаването България и мнозинството държави членки подкрепиха компенсирането на пътниците с отменени полети чрез временна система от ваучери.

Предписанията на ЕК за създаването на специални транзитни коридори на летищата за бързо преминаване на сменните екипажи в морския транспорт бяха подкрепени от министрите. България предложи всяка държава членка да обяви контактна точка за корабни екипажи, която да подава данни към Европейската агенция за морска безопасност.

На 5 май се проведе неформална видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика на Европейския съюз. Срещата беше посветена на демографските предизвикателства вследствие на пандемията COVID-19 и мерките за икономическо възстановяване и социална сигурност.

Министрите дискутираха мерките за премахване на ограниченията и за възстановяване, но също така и въздействието на пандемията върху основните демографски тенденции. По време на дебатите те се обединиха около позицията, че разпространението на коронавируса оказва огромно въздействие върху живота и работата на хората в цяла Европа и по света. Това изисква обща реакция със средносрочни и дългосрочни мерки и политики както на национално равнище, така и на равнище ЕС. На европейско ниво ефективното координирано изпълнение на действията и препоръките от Пътната карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 са важна предпоставка за възстановяване на националните и европейската икономики.

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA