Бургас. Областният управител проф. Мария Нейкова издаде заповед за изземване срещу фирмата, собственик на хотел в гр. Несебър, за това че държи имот – публична държавна собственост, неоснователно, разполагайки без правно основание и без съгласието на собственика – Държавата, чадъри и шезлонги в имота, представляващ част от морското дъно по КККР на Несебър – новообразувана плажна ивица.
Заповедта е издадена съгласно разпоредбата на чл.80, ал.1 от ЗДС, а именно: „имот – държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.“
В рамките на административното производство и до датата на заповедта административният орган не констатира служебно, нито фирмата ангажира доказателства за основанията си да държи имота чрез поставяне на чадъри и шезлонги в него. Не се събраха доказателства и за основанията на дружеството да иска „да обезопаси имота за своя сметка“ за ползването му като плаж, изразено и в постъпилите от заинтересованата страна писма преди образуването на административното производство.
Собственикът на имота – Държавата, не е дал съгласието си нито в рамките на административното производство по издаване на тази заповед, нито по-рано дружеството „да продължи да държи плажната ивица безвъзмездно“. Собственикът на имота, т.е. Държавата, не е изразявал съгласие за поставяне на чадъри и шезлонги в имота или за приемане на предложението от фирмата за дарението им на Държавата. В становището на дружеството се съобщава, че е премахнало доброволно само поставените по-рано шезлонги, но не и разположените в имота чадъри. Ето защо, извършваните в имота действия от страна на дружеството, представляват държане без основание в закона за това.
С издадената от областния управител заповед дружеството се задължава да освободи държавния имот от разположените в него чадъри и шезлонги  до 08.00 часа на 22.08.2022 г. При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на държавния имот чрез освобождаването му от разположените в имота чадъри и шезлонги на хотела, собственост на дружеството на 22.08.2022 г. от 10.00 ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.
Издадената заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.
В края на деня плажните принадлежности най-накрая бяха премахнати от хотелиера
Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA