Брюксел/София. Европейската комисия установи, че българската схема в размер на 30.7 милиона евро (60 милиона лева) в подкрепа на въздушните превозвачи, засегнати от пандемията от коронавирус, е в съответствие с Временната рамка за държавната помощ. Средствата са осигурени от държавния бюджет и са прехвърлени за управление на Министерството на транспорта и съобщенията.

Схемата се състои от два вида подпомагане, като и в двата случая подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Първият вид подпомагане предоставя подкрепа за непокритите фиксирани разходи на въздушните превозвачи, чийто оборот между март 2020 г. и декември 2021 г. е намалял с най-малко 30 % в сравнение със същия период на 2019 г.

Илин Димитров: Започваме работа по изготвянето на нов Закон за туризма

Вторият вид подпомагане се състои от помощ в ограничен размер за предприятия, които са отчели спад в оборота през 2020 г. под 30% в сравнение със същия период на 2019 г. Схемата ще бъде отворена за въздушни превозвачи от всякакъв размер, притежаващи български оперативен лиценз. Целта на мярката е да се отговори на нуждите от ликвидност на тези дружества и да им се помогне да продължат дейността си по време на пандемията и след нея.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, определени във Временната рамка. По-специално помощта няма да надвишава i) 12 млн. евро на бенефициер за първия вид подпомагане; и ii) 2.3 млн. евро на бенефициер за втория вид подпомагане. И в двата случая помощта ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2022 г. Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Повече информация относно Временната рамка и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на пандемията от коронавирус, можете да намерите тук.

Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под № SA.100321 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията за конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA