Белоградчик. Изгледна площадка, на която се предвижда ситуирането на кът за отдих с две перголи и телескоп за наблюдние на Белоградчишките скали – основна атракция на града, включва новият проект за обновяване на площад „Възраждане“ в Белоградчик.

От Общината информират, че е подписан Акт Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обект „Обновяване на площад „Възраждане”, гр. Белоградчик“.

Дейностите по обновяването на площада се финансират по АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

„Новото проектно решение запазва максимално положителните моменти в съществуващите елементи на площада, както и съществуващата декоративна дървесно-храстова растителност.

В югоизточната част се предвижда изграждането на нова обходна алея, обезпечаваща достъпността от централното площадно пространство до изгледните нива.

Предвижда се ремонт на същестуващи и изграждане на нови рампи за достъп, както и монтиране на необходимите парапети.

В най-южната част на имота има изгледна площадка, където се предвижда ситуирането на кът за отдих с две перголи и телескоп за наблюдние на Белоградчишките скали – основна атракция на града.

Предвиждат се нови пейки от метал и дърво, кошчета от мозайка и метал, мозаечни кашпи, перголи с пейки.

Съществуващата питейна фонтанка ще бъде подменена с нова.

Предвидена е подмяна на съществуващата настилка с нови бетонови сиви и жълти плочи, жълти и червени бетонови павета.

Проекта по част Електрическа има за цел да се проектира ново парково осветление с енергоефективни и дълготрайни осветители. Парковото осветление ще се реализира с нови LED осветиелени тела монтирани на стълбове 4,5 м и 3,5 м, които се монтират на бетонов фундамент с анкерна група и фланец.

В зоната на площада, където площа е по-голяма, са предвидени по-високите стълбове, а в периферията по-ниските“, информират от кметството. Снимка belogradchishki-skali.com

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA