София. 1 058 лева е средната месечна работна заплата в “Хотелиерство и ресторантьорство” през второто тримесечие на 2022 г., съобщиха от Националния статистически институт. Това нарежда икономическите дейности в областта на туризма сред най-нископлатените у нас.

В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3.1 хил. или с 0.1%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.7 хил., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.6 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4.9 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – със 7.0 хил., и в „Строителство“ – с 5.3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 5.3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.1%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4.5%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Строителство“ – с 4.1%.
Средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1 771 лв., за май – 1 708 лв., и за юни – 1 710 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. със 7.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15.5%, и „Добивна промишленост“ – с 14.6%. Намаление на заплатите с 2.0% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.4% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 21.0%, „Други дейности“ – с 19.0%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 18.0%.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са:
* „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения“ – 4 216 лева;
* „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 739 лева; * „Добивна промишленост“ – 2 544 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
* „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 058 лева;
* „Други дейности“ – 1 185 лева;
* „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ –
1 262 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7.8%, а в частния – с 15.4%.

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA