Slide
Slide
Slide
Slide

София. Със заповед на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Светослав Тодоров от 8-ми юли се преустановява съгласуването на движение на МПС с цел туризъм по квотния принцип до 10 МПС на ден за път с ограничен достъп №60 гр. Калофер – Паниците – вр. Ботев, съгласно План за управление на Национален парк Централен Балкан.

Ограничението се налага поради констатирани трайни увреждания на тревни местообитания и популации на консервационно значими видове. Поради слабата дисциплина на водачите и трудния контрол навлизането на значителен брой МПС предизвиква нерегламентирани пътни трасета включително и западно от връх Ботев в посока вр. Млечния чал.

Този процес през последните години е довел до ерозиране на крехките алпийските тревни местообитания в района на вр. Ботев и вр. Безименен и на места е констатирано безвъзвратно унищожаване на уникалните високопланински местообитания

През 2022 г. в района на вр. Ботев и главното Старопланинско било се изпълнява поредният голям проект „Проектиране и изпълнение на мероприятия за възстановяване на природни местообитания в НПЦБ, чрез изпълнение на противоерозионни мерки“. Проектът е финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020’’ Допускането на развитие на нови ерозионни процеси директно компроментира резултатите от този проект, както и обезсмисля десетилетните усилия на Дирекцията на Националния парк и значителните средства, вложени за ограничаване на ерозията и възстановяване на безлесните местообитания в района.
Изключения от заповедта се допускат за следните случаи :

1. МПС на собственици и ползватели на обекти в НП, по причини необходими за поддръжката и обслужването на обектите.
2. МПС на ползватели на ресурси в парка, съгласно т. 4 от Условия за всички зони, с изключение на зона Резервати на раздел 3.2.1.2. „Режими, норми и условия, въведени на основание на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ“ от План за управление на Национален парк „Централен Балкан“, 2016-2025 г.
3. Ползватели и работещи на съоръженията и обектите на вр. Ботев вкл. свързани с обслужването на прилежащата туристическа инфраструктура – заслони, спални и др. ;
4. МПС на МВР, МО, ПСС и Дирекция „НП Централен Балкан“ при изпълнение на служебните им задължения;
5. МПС със специален режим на движение.
6. МПС свързани с провеждането на поддържащи и възстановителни дейности в горите (ПВД) на територията на парка само до обектите на извършване на дейността.

Сподели публикацията