Slide
Slide

На 11 март 2019 г. в Института по кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт ще се проведе третият дискусионен семинар с фокус групи по проект CulinArt “Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение (ПОО) в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение”.
Целта на семинара е в открита дискусия с участниците да се проучат специфичните нужди на бизнеса от сферата на туризма и гостоприемството и да се дефинират техните изисквания към професионалистите, работещи в областта на кулинарните изкуства. В резултат на форума се очаква да се формулират конкретни предложения за специфични знания, умения и компетентности, които следва да притежава съвременният „главен готвач“, за да отговаря на очакванията на работодателите и да е „в крак“ със съвременните тенденции и иновации в гастрономията.
За участие са поканени всички заинтересовани представители на професионалните и браншови организации на заетите в ресторантьорството и кулинарния сектор, доставчици на ПОО, централни и местни институции и регулаторни органи, имащи отношение към разработването, акредитирането и контролирането на професионалните квалификации, утвърдени професионалисти в бранша и други заинтересовани лица.
Проект CULINART е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз в рамките на ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиката“. Водеща организация е „Международен колеж“ ООД, България, а проектът се изпълнява в консорциум с Висше училище по мениджмънт – Варна, както и доставчици на ПОО, секторни и бизнес организации, и образователни и регулаторни органи от Испания, Франция, Италия, Португалия и Турция.
CULINART има за цел да повиши качеството и релевантността на професионалното образование и обучение в областта на кулинарните изкуства в отговор на актуалните нужди на пазара на труда и с цел повишаване на пригодността за заетост сред младежта, транснационалната мобилност и кариерното развитие.

Сподели публикацията