Slide
Slide

Варна. В началото на февруари излезе от печат учебникът „Управление на туризма“ с автори проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Красимира Янчева, гл. ас. д-р Тодор Дянков, на издателство „Наука и икономика“ при Икономически Университет – Варна.

Работата по написване на учебника започва през юни 2020 г. През септември 2021 г. материалът е внесен за обсъждане в катедра „Икономика и организация на туризма“ при ИУ-Варна, а през октомври 2021 г. е предаден за отпечатване в издателство „Наука и икономика“.

Туризмът е обществен феномен и стопански сектор, в който се преплитат интересите на много и разнородни заинтересовани субекти. Управлението на туристическата дейност е сложен процес, изискващ специфични знания и практически умения. Основната цел на учебника „Управление на туризма“ е да предостави системни знания за субектите, обектите, механизмите и функциите на управлението на туризма на различни равнища.

В структурно-съдържателно отношение изданието отразява изцяло утвърдената учебна програма по дисциплината „Управление на туризма“, която е една от основни профилиращи дисциплини в учебния план на студентите от ОКС „бакалавър“ на специалност „Туризъм“ в Икономически университет – Варна. („Управление на туризма“ се изучава от студентите от специалност „Туризъм“  – редовно и дистанционно обучение в 4 курс, летен семестър)

Учебникът е първо издание. Запознава с ключови теми в областта на управлението на туризма на макроравнище и микроравнище като:  понятие за управление на туризма, управление на туризма на международно равнище, управление на туризма на национално равнище, управление на туризма на общинско равнище. Специално внимание е отделено на управлението на туристическото предприятие. В отделни теми в управленски аспект са разгледани планирането, организацията, контролът, ефективността, рискът, конкурентоспособността,  устойчивото развитие, социалната отговорност и  вариантите на бизнес план на туристическото предприятие.

Основният фокус на учебника е върху споделянето на знания и формирането на умения за вземане на решения в конкретни практически ситуации в областта на управлението на туризма.

При разработването на учебното съдържание са отразени теоретичните и практико-приложни постижения на авторитетни български и чуждестранни изследователи в областта на управлението на туризма. Използвана е информация от национални и международни туристически организации.

Учебникът е полезен за обучението на бакалаври и магистри по специалности в сферата на туризма, както и за надграждане на компетенциите на специалисти, експерти и мениджъри в туристическата практика.

Авторите на учебника са преподаватели в катедра „Икономика и организация на туризма“ към Икономическия университет  – Варна. Участието им в написването на отделните части на учебното съдържание е следното:

проф. д-р Стоян Маринов:

 • Глава първа „Понятие за управление на туризма“,
 • Глава втора „Управление на туризма на международно равнище“,
 • Глава трета „Управление на туризма на национално равнище“,
 • Глава четвърта „Управление на туризма на местно равнище“,
 • Глава пета „Същност на управлението на туристическото предприятие“
 • Глава осма „Организация на туристическото предприятие“
 • Глава тринадесета „Конкурентоспособност на туристическото предприятие“

гл. ас. д-р Красимира Янчева:

 • Глава шеста „Анализ на туристическото предприятие“,
 • Глава седма „Планиране на туристическото предприятие“,
 • Глава девета „Контрол на туристическото предприятие“,
 • Глава десета „Иновации в туристическото предприятие“

гл. ас. д-р Тодор Дянков:

 • Глава единадесета „Управление на ефективността на туристическото предприятие“,
 • Глава дванадесета „Управление на риска в туристическото предприятие“,
 • Глава четиринадесета „Устойчиво развитие и социална отговорност на туристическото предприятие“,
 • Глава петнадесета „Бизнес план за туристическа дейност“.

Водени от целта, материалът да бъде представен разбираемо и прегледно за читателите, авторите следват еднотипна структура за всяка от главите в учебника „Управление на туризма“, която включва:

 1. Цел на темата
 2. Задачи на темата
 3. Изложение
 4. Обобщение
 5. Ключови понятия
 6. Въпроси за самоподготовка
 7. Задачи за самостоятелна работа
Сподели публикацията