Варна. В началото на февруари излезе от печат учебникът „Управление на туризма“ с автори проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Красимира Янчева, гл. ас. д-р Тодор Дянков, на издателство „Наука и икономика“ при Икономически Университет – Варна.

Работата по написване на учебника започва през юни 2020 г. През септември 2021 г. материалът е внесен за обсъждане в катедра „Икономика и организация на туризма“ при ИУ-Варна, а през октомври 2021 г. е предаден за отпечатване в издателство „Наука и икономика“.

Туризмът е обществен феномен и стопански сектор, в който се преплитат интересите на много и разнородни заинтересовани субекти. Управлението на туристическата дейност е сложен процес, изискващ специфични знания и практически умения. Основната цел на учебника „Управление на туризма“ е да предостави системни знания за субектите, обектите, механизмите и функциите на управлението на туризма на различни равнища.

В структурно-съдържателно отношение изданието отразява изцяло утвърдената учебна програма по дисциплината „Управление на туризма“, която е една от основни профилиращи дисциплини в учебния план на студентите от ОКС „бакалавър“ на специалност „Туризъм“ в Икономически университет – Варна. („Управление на туризма“ се изучава от студентите от специалност „Туризъм“  – редовно и дистанционно обучение в 4 курс, летен семестър)

Учебникът е първо издание. Запознава с ключови теми в областта на управлението на туризма на макроравнище и микроравнище като:  понятие за управление на туризма, управление на туризма на международно равнище, управление на туризма на национално равнище, управление на туризма на общинско равнище. Специално внимание е отделено на управлението на туристическото предприятие. В отделни теми в управленски аспект са разгледани планирането, организацията, контролът, ефективността, рискът, конкурентоспособността,  устойчивото развитие, социалната отговорност и  вариантите на бизнес план на туристическото предприятие.

Основният фокус на учебника е върху споделянето на знания и формирането на умения за вземане на решения в конкретни практически ситуации в областта на управлението на туризма.

При разработването на учебното съдържание са отразени теоретичните и практико-приложни постижения на авторитетни български и чуждестранни изследователи в областта на управлението на туризма. Използвана е информация от национални и международни туристически организации.

Учебникът е полезен за обучението на бакалаври и магистри по специалности в сферата на туризма, както и за надграждане на компетенциите на специалисти, експерти и мениджъри в туристическата практика.

Авторите на учебника са преподаватели в катедра „Икономика и организация на туризма“ към Икономическия университет  – Варна. Участието им в написването на отделните части на учебното съдържание е следното:

проф. д-р Стоян Маринов:

 • Глава първа „Понятие за управление на туризма“,
 • Глава втора „Управление на туризма на международно равнище“,
 • Глава трета „Управление на туризма на национално равнище“,
 • Глава четвърта „Управление на туризма на местно равнище“,
 • Глава пета „Същност на управлението на туристическото предприятие“
 • Глава осма „Организация на туристическото предприятие“
 • Глава тринадесета „Конкурентоспособност на туристическото предприятие“

гл. ас. д-р Красимира Янчева:

 • Глава шеста „Анализ на туристическото предприятие“,
 • Глава седма „Планиране на туристическото предприятие“,
 • Глава девета „Контрол на туристическото предприятие“,
 • Глава десета „Иновации в туристическото предприятие“

гл. ас. д-р Тодор Дянков:

 • Глава единадесета „Управление на ефективността на туристическото предприятие“,
 • Глава дванадесета „Управление на риска в туристическото предприятие“,
 • Глава четиринадесета „Устойчиво развитие и социална отговорност на туристическото предприятие“,
 • Глава петнадесета „Бизнес план за туристическа дейност“.

Водени от целта, материалът да бъде представен разбираемо и прегледно за читателите, авторите следват еднотипна структура за всяка от главите в учебника „Управление на туризма“, която включва:

 1. Цел на темата
 2. Задачи на темата
 3. Изложение
 4. Обобщение
 5. Ключови понятия
 6. Въпроси за самоподготовка
 7. Задачи за самостоятелна работа
Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA