Slide
Slide

Бургас. Всички дюни на морски плажове „Иракли“ и „Река Вая“ в област Бургас, посочени от Министерството на околната среда и водите са картирани. По данни от специализираните карти и регистри в границите на морски плаж „Иракли“ са заснети 17,2 дка пясъчни дюни и в границите на морски плаж „Река Вая“ – 4,0 дка.

Във връзка с появили се в публичното пространство твърдения за неотразени дюни в кадастралните карти на морски плажове „Иракли“ и „Река Вая“ Агенцията по геодезия, картография и кадастър извърши проверка в приетите специализирани карти и регистри на двата плажа.

По данни от проекта на МОСВ на територията на двата плажа са картирани дюни с обща площ 38,2 дка.

Тази разлика в площите се дължи на различните методи за определяне на местоположението и границите на отделните видове пясъчни дюни в специализираните карти и в проекта на МОСВ. В специализираните карти площта на дюните е определена от въз основа на геодезически измервания при спазване на изискванията за точност, съгласно нормативната уредба.

В проекта на МОСВ обаче определянето на очертанията на природните местообитания, в т. ч. и на дюните е извършено при прилагане на методика за анализиране на различна по вид съществуваща информация, която не включва геодезическо заснемане на терен.

Методиката на картиране на местообитанията по проекта позволява очертаване на полигони за повече от едно местообитания, с окомерно определяне на проценти за отделните местообитания, без да е извършвано директно картиране на терен. Точността при картирането на местообитанията е значително по – малка от точността при геодезическото измерване, извършено при създаването на специализираните карти и регистри.

Специализираната карта и регистри на морски плажове „Иракли” и „Река Вая“ са създадени през 2012 г. и са приети от междуведомствена комисия през януари 2013 г.

Във връзка с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ. бр. 27 от 15.03.2013 г.), съгласно който  към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху плажа в периода 2013 – 2014 г. АГКК създаде специализирани карти и регистри на всички пясъчни дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица, както и на тези попадащи извън морските плажове. Актуализирани бяха и приетите специализирани карти и регистри на част от морските плажове, върху които попадат пясъчни дюни, включително и на плажовете „Иракли” и „Река Вая“.

За установяване на местонахождението на пясъчните дюни като изходни материали бяха използвани данните за дюнните местообитания от проекта на Министерството на околната среда и водите „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”.

Отразяването на пясъчните дюни в специализираните карти и регистри е извършено въз основа на геодезически измервания, извършени от правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, като местоположението и очертанията на дюните са посочени на място от представители на компетентен орган МОСВ, включително и определянето на техния вид, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК са въведени в информационната система по ЗУЧК, разработена от АГКК. През КАИС – портала чрез слой „Черноморско крайбрежие“ се визуализират въведените в информационната система данни от специализирани карти и регистри.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – доказан, актуален, авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията