Снимка Ева Облакова
Slide
Slide

Созопол. Експерти на РИОСВ-Бургас са извършили проверка, във връзка с публикации в социалните мрежи за извършване на монтажни дейности в местността „Алепу“, поземлен имот с идентификатор 67800.49.36 по КК на град Созопол.

Констатирано е, че в имота са разположени 15 бр. дървени скари. Същият е ограден с дървена ограда с височина около 50 см, която навлиза и в съседен от север имот с идентификатор 67800.49.6 по КК на гр. Созопол, изключителна държавна собственост, вид територия Защитена, НТП Крайбрежна плажна ивица. Навлизането втериторията на плажа попада в картирани сиви дюни, съгласно приетата специализирана карта по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Снимка Веселин Вълев

След проверка в информационната система за Натура 2000, поместена на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите е констатирано, че имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона с код BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.) и в защитена зона с код BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-82/03.02.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр.14/2009г.)

На 13.05.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление за инвестиционно предложение „Разполагане на преместваеми обекти в поземлен имот с идентификатор 67800.49.36 по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител „ЕКО КЕМП ПАРАДАЙС” ЕАД. Съгласно представената информация, в имота се предвижда разполагане на 15 бр. дървени декинги  с цел поставяне на палатки за отдаване под наем за еко къмпингуване, както и контейнер за охрана, и санитарни контейнери с тоалетни, мивки, душове.

С писмо от 01.06.2022 г., директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 от същия подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието на околната среда (ОВОС), както и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и дава указания за последващи действия за провеждане на съвместната процедура.

До датата на извършената проверка – 1 юли, от „ЕКО КЕМП ПАРАДАЙС”ЕАД не са предприети действия за продължаване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони, респективно няма произнасяне от Директора на РИОСВ-Бургас с влязъл в сила краен административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на Закона за биологично разнообразие.

След проверка в администрацията на Община Созопол се установи, че не е издавано Разрешение за поставяне на преместваеми обекти от главния архитект на общината.

На „ЕКО КЕМП ПАРАДАЙС” ЕАД със Заповед на директора на РИОСВ-Бургас е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – спиране на извършваните дейности, до провеждане на регламентираните процедури и влязъл в сила краен административен акт по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и глава втора, раздел V от Закона за биологичното разнообразие и акт за установеното административно нарушение.

Сподели публикацията