София. Министерският съвет прие изменения и допълнения на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 2019 г. С промяната се допринася за повече яснота и прецизност посредством определяне на конкретна информация, която следва да се вписва в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития.

Чрез предложените промени в Наредбата за Националния туристически регистър, свързани с функционирането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), се осигурява стабилност на данните с оглед правилното прилагане на Закона за местните данъци и такси. Вписванията чрез ЕСТИ на категоризираните места за настаняване, които се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, се извършват в срок не по-късно от 7 дни след изтичане на месеца. Също така след изтичане на описания срок не се допуска промяна на данните за изтеклия месец, вписани в ЕСТИ от лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

Приетите изменения и допълнения в Наредбата за Националния туристически регистър привеждат в съответствие и синхрон подзаконовата уредба на материята във връзка с измененията и допълненията, настъпили по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма. Установяват се ясни и конкретни условия и процедури за събирането, систематизирането и актуализирането на информацията относно съществуващите туристически забележителности и провежданите фестивали и събития на територията на цялата страна от интерес за туристите.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, YouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията