Златни пясъци. Първото национално състезание „Най-добър млад хотелиер“ ще се проведе в курорта „Златни пясъци“ от 11 до 13 април, съобщават от Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. Проявата ще се състои в хотел „Интернационал“. По време на нея ще се проведе и състезанието за „Най-добър млад аниматор“.

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Да се осигури възможност:
• за демонстриране на придобити знания и умения в конкретна работна ситуация;
• да се постигне обвързване на извънучилищните дейности с бизнес средите от региона и областта, популяризиране възможностите за реклама и за престиж на работодателите чрез спонсорство и участие в подобни извънучилищни дейности.
• Националното състезание се провежда веднъж годишно през месец април съвместно с БХРА.
• Националната комисия включва представители на БХРА, бизнеса и работодатели.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
Ученици от професионалните гимназии и професионалните паралелки в СУ от Х, ХІ и ХІІ клас обучаващи се по професии от професионалните направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и „Пътувания, туризъм и свободно време”

ІІІ.. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е от задължителната професионална подготовка (по теория и по практика) за професиите от професионалните направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и „Пътувания, туризъм и свободно време”.

ІV ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Изисквания за състезанието:
1. Преди началото на практическата част на състезанието на всички участници се извършва инструктаж за безопасна работа на работното място , като всеки участник се подписва в инструктажна книга. Задължително е да се осигури присъствие на медицинско лице за оказване на медицинска помощ при нужда. За целта се оборудва аптечка.
2. Всички състезатели са с униформено облекло:
– За хотелиерите – риза, блуза, пола, панталон , костюм и други отличителни знаци;
– За аниматорите – според вида на анимацията

V. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Състезанието се състои от практическо приложение на формирани в процеса на обучението знания и умения.
ХОТЕЛИЕР – състезанието се провежда в две части.
Първа част – посрещане на госта/туриста на рецепция. Предлагане на допълнителни услуги, съобразно изтегления вариант за вида на хотела /СПА , уелнес хотел, бизнес хотел…..като на състезателите предварително са дадени няколко вида хотели, а в деня на състезанието се изтегля един от вариантите и се представя/. Представянето на допълнителните услуги е на български език и чужд език по избор.
Втора част – разрешаване на казус/ситуация, която може да възникне в хотела
/казусите се предоставят предварително и в деня на състезането се изтегля и се дава решение на ситуацията/
В състезанието участва един представител от училище.

АНИМАТОР – участието е отборно. Включват се от 3 до 5 аниматора.Участниците подготвят вечерна анимация. . Предварително се предоставя кошница с помощните материали, необходими за анимацията и се конкретизира целевата група /възраст, народност, интереси и предпочитания и др./Времето за разиграването е 20 минути. Елементи от анимацията се представя и на чужд език по избор. Всеки отбор носи подходяща музика ако е необходимо на магнитен носител. . Насочването към различни тематики на вечерна анимация ще стане като се имат предвид помощните материали в кошницата, която по регламент трябва да бъде известна предварително още при подготовката на учениците.
Редът на участие се изтегла на техническата конференция .

VІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1. Системата за оценяване е точкова. Максималният брой точки за практическото изпълнение на заданието е 100 точки. Окончателната оценка за всеки състезател е сбор от точките на всички оценители, разделен на броят им.
2. Комисията по провеждане и оценяване на практическото задание разработва съответните показатели за оценяване по предварително предоставените критерии. Посочва се максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на показателя.
3. Всеки член на оценителната комисия, включително председателят попълва оценъчна карта за всеки състезател и вписва определения от него брой точки. Картите за оценка се обобщават и вписват в протокол за класиране на участниците.
4. Класирането се извършва въз основа на най-голям брой точки (сума от точките на всичките оценители разделен на броят им).
5. Правилата и критериите за оценка се подготвят от националната комисия.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Хотелиер
1. Външен вид и униформено облекло
2. Лична хигиена
3. Организация на работа /познава стандарта за посрещане на гости/
4. Прецизност на изпълнение
5. Оригиналност, новаторство, креативно мислене, както при предлагането на услугите, така и при решаването на казуси/
6. Умение за презентиране на български език и чужд език по избор. Умение за предлагане и рекламиране на услуги с цел тяхната продажба.

Аниматор
1.Оригиналност на идеята и насоченост към целевата група
2.Умение за комуникативност.
3. Артистичност и умения за работа с публика
4.Работа в екип
5. Предприемачески и творчески умения за разработване на анимационната програма
6. Правила за безопасност.

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA