Slide
Slide

На 14.08.2018г. от 10:30 до 11:00 часа в с. Крушари,  yл. „Девети септември” №3-А,заседателна зала на община Крушари,бе проведена встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.010-0213-C01 „Социално предприятие – Крушари“. Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Повече информация може да прочетете тук.

Сподели публикацията