София, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

София. Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с РМС №317 от 2022 г. С решението се удължава срокът на действие на Програмата до 31 март 2023 г. при действащите в момента условия.

С промените Министерството на туризма като администратор на Програмата има право да изисква декларация за съответствие от законния представител на кандидата за помощта. Така се засилва контролът по отчетността на предоставяните услуги. Декларацията ще бъде подписвана с квалифициран електронен подпис и подписвана чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Документите за изплащане на помощта се предоставят на Националния оперативен щаб с цел подпомагане работата на работните групи към него.

Сподели публикацията