Министерството на туризма успешно приключи изпълнението на проект, финансиран от ОП „Добро управление“ 2014-2020 
Министерството на туризма успешно приключи изпълнението на проект, финансиран от ОП „Добро управление“ 2014-2020 
Slide
Slide
Slide
Slide

Министерството на туризма успешно приключи изпълнението на  проект „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“ по ОПДУ 2014-2020.

София. С цел публичност и прозрачност Министерството на туризма представи изпълнението  на дейностите на Проект  BG05SFOP001-6.001-0001-C01 от 23.09.2022 г., насочен към подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

Проектът изпълнява целите за осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на всяко разселено лице, пристигнало от Украйна в България и получило временна закрила.  Това е в съответствие с мерките, прилагани от Министерството на туризма по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в България.

В резултат на проекта, с европейски средства са покрити разходи за 960 800 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец, настанен в място за  настаняване/подслон в периода от 01 до 17 май 2022 г.

Чрез проекта са адресирани 62 704 разселени лица от Украйна, от които 25 666 са децата под 18 години.

Сподели публикацията