Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерският съвет прие Решение на Министерския съвет за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“ и на на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г., за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Украйна.

Приетите актове за одобряване на помощта за кандидатите обхващат целия период на действие на Програмата – от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. по заявленията на заинтересованите лица в трите отчетни периода.

Вицепремиерът Калина Константинова представи нов план за временна закрила, вижте каква ще бъде ролята на Министерството на туризма

Получатели на помощта са 562 лица, предоставили настаняване и изхранване на лица, търсещи временна закрила, разпределени по месеци както следва: за месец март – 112 лица, за месец април – 173 лица и за месец май – 512 лица, получатели на помощта по „Програмата, които са хотелиери и лица, упражняващи дейност по настаняване в обекти държавна и общинска собственост без оглед на правноорганизационната им форма.

Кирил Петков: Средствата за хотелиерите ще бъдат изплатени днес

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на нформация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

По петото поред плащане, обхващащо периода от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. са верифицирани 1 831 572 броя нощувки с изхранване на стойност 73 262 880,00 лева без ДДС, респ. 79 734 097,40 лева с включен ДДС.

Сподели публикацията