Добрич. В началото на следващата седмица стартира подаването на документи по проект „Заетост за теб”  на Агенцията по заетостта, съобщават от Бюрото по труда в Добрич. Бюджетът по програмата в цялата страна е общо 160 милиона лева. От тях е определена национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19.

В отговор на предизвикателствата, свързани с наблюдавания бърз темп на растяща безработица в страната, проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Тези дейности, от една страна, ще спомогнат за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а от друга, ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на регистрираните лица в ДБТ.

Бюджета на проекта предвижда и подпомагане на  работодатели, които попадат в останалите допустими сектори, като те са разпределени на квотен принцип по общини и окрупнени на област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни лица след 13.03.2020 г. и брой работодатели в съответната община.

В Проекта могат да участват:

  • Работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1);
  • Работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
  • Работодатели, регистрирани по Закона за народните читалища.

Работодателите заявяват работни места по електронен път, чрез подаване на електронна заявка. Заявлението и всички придружаващи приложения ще бъдат активни на официалния сайт на Агенция по заетостта от 22.06.2020 г. до 03.07.2020 г.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията