Slide
Slide

Добрич. 7,6 % е ръстът на наетите лица в сферата на хотелиерството и ресторантьорството за 2017 година спрямо предходната, обявиха днес от Териториалното статистическо бюро – Североизток в Добрич. Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.6 хил., което преставлява 1.8% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите нараства със 0.2 хил. или с 0.4%. Увеличение са наблюдава в 4 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Строителство” (11.2%) и “Хотелиерство и ресторантьорство” (7.6%). Намаление на наетите е регистрирано в 15 икономически дейности – като най-значимо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”  с 4.9%.

По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение  през 2017 г. областта заема 14 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 739.5.хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

В област Добрич средната брутна годишна работна заплата за 2017 г. е 9 539 лв., при 12 448 средно за сраната.

През 2017 г. средната годишна брутна заплата в област Добрич се увеличава спрямо 2016 г. с 9.6%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (31.2%),  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (18.9%) и „ Култура, спорт и развлечения“ (16.9%). Намаление не се наблюдава в нито една от икономическите дейности .

Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 г. са:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 34 910 лева.
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 13 004 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ – 12 368 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Административни дейности” – 6 655 лева;
  • „Други дейности” – 6 870 лева;
  • „Строителство” – 7 301 лева;

Спрямо 2017 г. средната годишна работна заплата за обществения сектор се увеличава с 9.5% и достига 10 487 лв., а в частният сектор с 9.7 % – 9 216 лв.

Фиг. 1. Средна брутна годишна работна заплата в област Добрич по сектори

По размер на средната работна заплата за 2017 г. област Добрич заема 15 място сред 28-те области в сраната.

С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 17 199 лв., а с най-ниско област Видин – 8 233 лв.

Фиг. 2. Средна брутна годишна работна заплата по области през 2017 година

Методологични бележки

Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други).

Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, назависимо от формата на собственост и източника на финансиране.

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).Средния списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата наети на непълно работно време се преизчислява към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.

Брутна работна заплата е възнаграждението, което лицето получава за положения от него труд преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото лице. Брутната работна заплата на наетите лица включва начислените средства за: основна заплата за отработено време или извършена работа; възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС; възнаграждение за извънреден труд; допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, нощен труд, работа при вредни или други специфични условия на труд, работа в празнични и почивни дни, за по-висока лична квалификация и др. съгласно КТ или договорени чрез колективен трудов договор; допълнително материално стимулиране под формата на месечни, тримесечни и годишни премии.

Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Методологията на годишното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg/bg/node/11861 ; http://www.nsi.bg/bg/node/3827 .

  • Харесай страницата на BGtourism.BG и във фейсбук ТУК, за да научавате по-бързо новините ни!
  • Изпращайте снимки и информация на office@bgtourism.bg по всяко време!

 

Сподели публикацията