Снимка: Кирил Фалин, БНР

Ахелой. Община Поморие подаде проектно предложение за изграждане и оборудване на Туристически информационен център в гр. Ахелой, съобщиха от кметството. Проектът предвижда постройката да бъде изградена от лека метална конструкция с три помещения – офис и два склада. Предвидени са още  доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване, подходящо за целите на туристическия информационен център и неговото функциониране – офис мебели, компютър и лазерно мултифункционално устройство.

С изграждането на туристическия информационен център в гр. Ахелой, какъвто до този момент там не съществува, ще се създаде конкурентоспособен туристически продукт, с цел развитие на туризма и подобряване на туристическата инфраструктура на региона. Една от основните функции на центъра ще бъде предоставянето на пълна и подробна информация за културно-историческото наследство и възможностите за туризъм на територията гр. Ахелой и община Поморие.

Наименованието на проекта е: „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център- гр. Ахелой” по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246_7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).