Днес е първият ден, в който кандидатите да стопанисват морски плаж „Каварна“ могат да си закупят конкурсни документи. Това могат да направят в централата на министерството на туризма в София до 12 часа на 24 октомври. На 25 октомври официално ще се проведе конкурса, като бъдат отворени внесените документи.

BGtourism.BG припомня, че правителството взе решение, с което се откри процедура за предоставяне на концесия на три морски плажа – „Река Вая“ в община Несебър, „Къмпинг Черноморец“ в община Созопол и „Каварна“ в община Каварна. Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие.

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е определен съгласно приетата от Министерски съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. За морски плаж „Каварна“ е 45 961 лв.

Ето и официалното съобщение на Министерството на туризма

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р- 149 от 01.10.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 647 от 10.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж Каварна“, община Каварна, област Добрич, обявява:

На 25.10.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 15:00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Обектът на концесията е морски плаж „Каварна“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 21 324 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 35064.501.2321 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 450 от 12.03.1999 г. и специализираната карта и регистри на морски плаж „Каварна“, приета с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ от 19 911 кв. м., определена въз основа на данните от приетата  специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 35064.501.2321.

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 19 911 кв.м., с точки по границите, определящи контура на активна плажна площ на морския плаж от № 1 до № 382 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

От активната плажна площ са изключени: площите, заети от обекти на инфраструктурата в размер на 1 246 кв.м., площта, заета от каменист плаж в размер на 148 кв.м. и затревена площ в размер на 19 кв.м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 494 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 137 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1000 лв. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 05.10.2018 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 24.10.2018 г., от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа срещу представен платежен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма – IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 12:00 часа на 24.10.2018 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността. Огледът на обекта – свободен.

  • Харесай страницата на BGtourism.BG и във фейсбук ТУК, за да научавате по-бързо новините ни!
  • Пишете ни за Вашите новини и ни изпращайте снимки на редакционната поща office@bgtourism.bg
Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA